"Realizacja systemu Statystyka Muzeów"

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02910 Warszawa, ul. Goraszewska
 • Telefon/fax: tel. 222 569 600 , fax. 22 642 11 85
 • Data zamieszczenia: 2018-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
  ul. Goraszewska 7
  02910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 222 569 600, fax. 22 642 11 85
  REGON: 1209166000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nimoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Realizacja systemu Statystyka Muzeów"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja systemu Statystyka Muzeów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na usłudze polegającej na budowie i wdrożeniu systemu informatycznego o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną