Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 96-200 RAWA MAZOWIECKA, NIEPODLEGŁOŚCI
 • Telefon/fax: tel. 468921702, +48502020779
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ
  NIEPODLEGŁOŚCI 8
  96-200 RAWA MAZOWIECKA, woj. łódzkie
  tel. 468921702, +48502020779
  REGON: 75006827100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie zabezpieczenia usług transportu sanitarnego w systemie całodobowym przez wszystkie dni tygodnia przez cały okres obowiązywania umowy w zakresie: 1) przewozu chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty w celu dalszego leczenia bądź konsultacji lub wykonania badań diagnostycznych w innych zakładach opieki zdrowotnej karetką z zespołem specjalistycznym, zwanym dalej zespołem S 2) przewozu chorych do innego zakładu opieki zdrowotnej celem kontynuacji leczenia bądź konsultacji lub wykonania badań diagnostycznych karetką z zespołem podstawowym, zwanym dalej zespołem P 3) przewozu chorych z dysfunkcją uniemożliwiającą korzystanie z środków transportu publicznego po zakończonym leczeniu do miejsca zamieszkania karetką transportową, zwanym dalej zespołem T Pod pojęciem ,,transportu pacjentów” Zamawiający rozumie odebranie pacjenta z oddziału, doprowadzenie/przetransportowanie do pojazdu, dowiezienie pod wskazany na zleceniu adres, doprowadzenie/przetransportowanie pacjenta do miejsca przeznaczenia i przekazanie pod opiekę personelowi medycznemu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną