Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Wieczfni Kościelnej

Gmina Wieczfnia Kościelna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wieczfnia Kościelna
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 06-513 Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna
 • Telefon/fax: tel. 236 540 004 , fax. 236 540 050
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieczfnia Kościelna
  Wieczfnia Kościelna 48
  06-513 Wieczfnia Kościelna, woj. mazowieckie
  tel. 236 540 004, fax. 236 540 050
  REGON: 13037851600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugwieczfnia.bipgmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Wieczfni Kościelnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie remontu: BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ o wym. 26,00 x 46,00 m, okolone obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, z piłkochwytami o wysokości 4,10 m. Boisko ogrodzone jest panelami o wym. zewnętrznych 28,00 x 48,00 m, okolone obrzeżem betonowym 8x30x100 cm o wysokości 4,10 m. 2.1. Nawierzchnia istniejąca Istniejąca nawierzchnia z trawy syntetycznej wymaga kompleksowej wymiany, ze względu na to, że jest zużyta długim i intensywnym okresem użytkowania. 2.2 Podbudowa istniejąca • warstwa odsączająca – podsypka z piasku gr.10 cm • podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 32 - 63 mm gr. 15 cm • podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0 - 32 mm gr. 8 cm • warstwa wyrównawcza – grys kamienny o frakcji 0 – 4 mm gr. 5 cm 2.3. Prace remontowe – zakres prac Kolejność prac: • Demontaż wyposażenia boiska – 2 bramki, 4 urządzenia do koszykówki, urządzenie do siatkówki • Demontaż istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej o wym. 26,00 x 46,00 m wraz z wywozem urobku i jego utylizacją – po stronie Inwestora • Usuniecie warstwy wyrównawczej z grysu kamiennego o frakcji 0 – 4 mm gr. 5 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora • Ułożenie warstwy z kruszywa łamanego o frakcji 0 - 31,5 mm pod warstwę ET wraz z zagęszczeniem • Dostawa i ułożenie mechaniczne podbudowy elastycznej ET gr. minimum 35mm • Dostawa i ułożenie mechanicznie nawierzchni poliuretanowej PU typu 2S o gr. minimum 16 mm – składającej się z warstwy użytkowej o gr. minimum 8 mm i warstwy nośnej o gr. minimum 8 mm • Wykonanie linii boisk farbami poliuretanowymi metodą natrysku – kolor w uzgodnieniu z Inwestorem • Zamontowanie wyposażenia boiska – 2 bramki, 4 urządzenia do koszykówki, urządzenie do siatkówki 2.4. Prace remontowe ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego Kolejność prac: • Demontaż istniejącego ogrodzenia od strony północnej i południowej (wzdłuż dłuższych boków boiska) po stronie Inwestora. • Demontaż istniejącej bramy i zamontowanie bramy od strony południowej. • Montaż paneli systemowych zabezpieczonych poprzez cynkowanie ogniowe o min. grubości powłoki cynkowej 160 µm, panele o maksymalnych oczkach 5x20 cm, pręty pionowe o średnicy min. 5 mm, pręty poziome o średnicy min. 8 mm podwójne (z przodu i z tyłu). • Panele montowane za pomocą uchwytów systemowych 2.5. Charakterystyka projektowanej nawierzchni i podbudowy boiska wielofunkcyjnego Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa. Układana jest na podbudowie systemowej, będącej mieszaniną granulatu SBR, żwiru kwarcowego i lepiszcza poliuretanowego. Nawierzchnia sportowa jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów l.a., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Nawierzchnia składa się z następujących warstw (od góry): 1.Warstwa użytkowa gr. minimum 8 mm, to bezspoinowa warstwa elastyczna, wykonana z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5÷1,5 mm metodą wysokociśnieniowego natrysku (przy użyciu specjalnej natryskarki). 2.Warstwa nośna gr. minimum 8 mm to mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR frakcji 1÷4 mm, połączonego z klejem poliuretanowym PU jednoskładnikowym w mikserze. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. 3. Warstwa stabilizująca (elastyczna) ET o gr. minimum 35 mm to warstwa składająca się z kruszywa mineralnego o frakcji 2÷8 mm, granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm, połączone lepiszczem poliuretanowym jednosładnikowym do granulatu ze żwirem kwarcowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21. Po całkowitym związaniu mieszaniny następuje malowanie linii farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 2.6. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni • Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych ( w całości ani częściowo). Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczących wykonywanego zadania. • Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40 - 80%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3 °C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 3. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty: 3.1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, potwierdzające spełnienie wymaganych cech funkcjonalnych. 3.2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy funkcjonalne. 3.3. Atest Higieniczny PZH lub równoważny. 3.4. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne wyszczególnionych zawartości metali ciężkich. 3.5. Kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię. 3.6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych. 3.7. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji. 4. Wykonawca po wykonaniu wszystkich robót sporządzi 2 egz. dokumentacji powykonawczej wykonanej w oparciu o uzyskane mapy inwentaryzacyjne i inne niezbędne dokumenty, a geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna być przekazana Zamawiającemu w min. 2 egzemplarzach. 5. Ilekroć w treści dokumentacji technicznej jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”. Jeżeli Wykonawca zamierza zaproponować produkt równoważny, jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu. Wykonawca przedstawiając rozwiązania zamienne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 6. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót. 7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. dokumenty; 2) Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osoby mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika (tj. w szczególności bez adresu, nr PESEL, art.) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730) o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osoby, w tym: a) dokumenty, o których mowa w pkt 1, b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730) o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 4) W sytuacji gdy ww. osoba w okresie realizacji zamówienia rozwiąże umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną osobę; 5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby wykonującej czynności określone w ust. 11, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tej osoby oraz jako niewypełnienie wymagań umowy; 6) Z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w pkt 1)–5) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 7) W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 8) Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osoby wykonującej czynności określone w ust. 7, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić zgodnie z postanowieniami pkt. 1-7 niniejszego ustępu na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną