Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych należących do zasobu WRSP– 3 zadania częściowe.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-068 Opole, 1-go Maja
 • Telefon/fax: tel. (77) 400-09-41, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  1-go Maja 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. (77) 400-09-41, , fax. -
  REGON: 36784953800113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych należących do zasobu WRSP– 3 zadania częściowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych należących do zasobu WRSP– 3 zadania częściowe. 1. Zadanie częściowe nr 1: Remont instalacji elektrycznej w 3 lokalach mieszkalnych, w miejscowości Nowa Jamka i Lipowa, gmina Dąbrowa. 2. Zadanie częściowe nr 2: Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym, w miejscowości Warmątowice, powiat strzelecki, przy ul. Wiejskiej 22J/3. 3. Zadanie częściowe nr 3: Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym, w miejscowości Polska Cerekiew, powiat kędzierzyńsko - kozielski, przy ul. Zamkowej 16. 2. Obowiązki wykonawcy: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy, których wykonanie Wykonawca uwzględni w cenie należy również, w szczególności: 1) Realizacja robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 2) Dostawa urządzeń i materiałów wykorzystywanych do wykonania przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, 3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymagalnych uzgodnień, pozwoleń (jeżeli są wymagane) i odbiorów, 4) Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych przepisami prawa oraz specyfiką funkcjonowania Zamawiającego, prób, badań i odbiorów, rozruchów technologicznych, których pozytywny wynik jest warunkiem dokonania pozytywnego odbioru technicznego robót i sprawnego funkcjonowania lokalu, 5) Wykonania na swój kosz i ryzyko w okresie gwarancji napraw serwisowych z uwzględnieniem w szczególności kosztów dojazdu, robocizny, dostawy i wymiany części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, usunięcia i utylizacji wymienionych elementów, 6) Wykonania na swój koszt i ryzyko w okresie gwarancji przeglądów technicznych o innych czynności serwisowych, wynikających w instrukcji użytkowania oraz obowiązujących przepisów i norm prawnych z uwzględnieniem w szczególności kosztów dojazdu, robocizny, dostawy i wymiany części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, usunięcia i utylizacji wymienionych elementów, 7) wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną