Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie

Urząd Miejski w Zabłudowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miejski w Zabłudowie
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 16-060 Zabłudów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 857 188 100 , fax. 085 7188100 w. 44
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Zabłudowie
  Rynek 8
  16-060 Zabłudów, woj. podlaskie
  tel. 857 188 100, fax. 085 7188100 w. 44
  REGON: 53102200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie”. 2.Realizacja zamówienia obejmuje „Rewitalizację Parku Miejskiego w Zabłudowie” w obrębie miasta Zabłudów na działce ewidencyjnej nr 113/5 oraz obrębie kolonii Zabłudów na działkach ewidencyjnych nr 269 i 220 przy ulicy Adama Mickiewicza gm. Zabłudów. 3.Przedmiotem zamówienia jest zakres rzeczowy robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ: 3.1.Odbudowa i przebudowa układu wodnego wraz z zagospodarowaniem zbiornika wodnego, budowa dwóch tarasów widokowych oraz budowa kładki łączącej część południową z północną Parku (w najcieńszym miejscu stawu) w obrębie miasta Zabłudów na działce ewidencyjnej nr 113/5 oraz obrębie kolonii Zabłudów na działkach ewidencyjnych nr 269 i 220 przy ulicy Adama Mickiewicza gm. Zabłudów.Inwestycja obejmuje: 1.Wykoszenie skarp z porostów i krzaków wraz z ich zebraniem 2.wykonanie dróg technologicznych z pełnych płyt żelbetowych:2.1. wykonanie koryta pod drogi technologiczne 2.2.wykonanie warstwy odsączającej z piasku na geowłókninie 2.3.ułożenie tymczasowej drogi z płyt żelbetowych 2.4.utrzymanie czasowej drogi technologicznej przez okres wykonywania robot 2.5.rozebranie drogi technologicznej 3.odwodnienie stawu: 3.1. wykonanie grodzi ziemnej górnej 3.2. wykonanie grodzi ziemnej dolnej 3.3. wykonanie tymczasowych rowków odwadniających 3.4. wypompowanie wody ze stawu 4.oczyszczenie stawu z roślin i namułów 5.odtworzenie pojemności martwej 6. przedłużenie rur odprowadzających wodę 7. ułożenie rurociągu przy przyczółkach wlotowych i wylotowych 8.oczyszczenie rowów dennych doprowadzających i odprowadzających wodę 9.oczyszczenie rur zasilających staw 10.zabezpieczenie brzegu przed erozją 11. wyrównanie skarp z naprawą istniejących umocnień przed dalszą erozją brzegów 12. oczyszczenie i wyprofilowanie brzegu stawu 13. obsianie skarp (powyżej lustra wody) i poboczy trawą 14.wykonanie skarp poniżej lustra wody z materacy siatkowo-kamiennych 15.umocnienie stopy skarpy stawu opaską palowo-kiszkową 16. umocnienie dna i brzegów stawu przy wlocie i wylocie rowów do rzeki narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym 17.wykonanie geokratki 18. wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami 19.wymiana na nowe istniejących rur czerpalnych o średnicy 1,0 m w czaszy stawu przed wlotem i wylotem do rowów zasilających staw w wodę 20.remont /rowów/ kanałów zasilających i odprowadzających wodę na terenie parku (demontaż i montaż nowych) 21.umocnienie boków kanału 22.brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki 23.rozścielenie ziemi urodzajnej na skarpach 24. dezynfekcja dna stawu 25. wirowanie dna stawu 26.wypełnienie dna pospółką 27.budowa dwóch tarasów /pomostów widokowych 28. budowa kładki łączącej dwa brzegi rzeki 29. budowa schodów skarpowych 30. wykonanie profilowania skarp i korony nasypów 3.2Budowa stałej napowietrznej sceny widowiskowej, renowacja istniejącej sceny widokowej oraz budowa schodów i pochylni od ul. Mickiewicza i od strony wyspy w obrębie miasta Zabłudów na działce ewidencyjnej nr 113/5 przy ulicy Adama Mickiewicza gm. Zabłudów. Inwestycja obejmuje: 1.remont wiaty stalowej: 1.1. usunięcie starej farby i dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową istniejącą konstrukcję stalową 2.roboty pomiarowe 3. wykonanie instalacji zasilającej nową scenę 4.budowa nowej sceny widowiskowej z zadaszeniem wraz z wykonaniem oświetlenia 3.3 Zagospodarowanie terenu parku wraz z budową obiektów małej architektury i wykonaniem oświetlenia w obrębie miasta Zabłudów na działce ewidencyjnej nr 113/5 oraz obrębie kol. Zabłudów na działkach ewidencyjnych nr 269 i 220 przy ulicy Adama Mickiewicza gm. Zabłudów. Inwestycja obejmuje: 1. zabezpieczenie i wyeksponowanie ruin dworu: 1.1. rozbiórka ogrodzenia wraz z wywozem gruzu 1.2. oczyszczenie ruin z korzeni, krzewów i drzew 1.3. wykonanie tablicy informacyjnej 1.4. wykonanie opaski z miału granitowego wokół ruin dworu 2.wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszych 3.wykonanie utwardzonych miejsc postojowych 4.utwardzenie istniejących i nowo projektowanych ścieżek i placów 5.wykonanie ścieżki rowerowej na “wyspie” z podświetleniem dolnym 6. demontaż i budowa obiektów małej architektury (ławek, koszy, parkingu, chodników) 7.zakup i montaż oświetlenia (istniejące latarnie zostają), 8. zakup i montaż instalacji monitoringu (18 kamer zewnętrznych na podczerwień) 9. wykonanie humusowania i założeń trawnikowych 10.oczyszczenie i uporządkowanie terenu parku 11. budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych -od strony wyspy 12. budowa schodów i pochylni (dla osób niepełnosprawnych) wraz z pochwytami -od ulicy Mickiewicza. Elementy małej architektury oraz wyposażenia parku, podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed ich zamówieniem i wbudowaniem, celem zachowania jednolitego wyglądu estetycznego parku. Demontowane obiekty małej architektury tzn. ławki i kosze na śmieci w osłonach betonowych powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną