Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce-Zdbice

Powiat Wałecki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Wałecki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 67 250 84 51, , fax. 672 589 010
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wałecki
  ul. Dąbrowskiego 17
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 67 250 84 51, , fax. 672 589 010
  REGON: 57079953300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwalecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce-Zdbice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce-Zdbice na długości 540 m w celu zabezpieczenia drogi przed dalszą degradacją poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz jej uszczelnienie dodatkowymi warstwami bitumicznymi. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wyrównanie istniejących zapadnięć nawierzchni oraz ewentualnych ubytków; 2) ułożenie wzmacniającej siatki (geosiatki); 3) wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie dwóch warstw (wiążącej i ścieralnej); 4) profilowanie pobocza drogi. 2. Przedmiot zamówienia objęty dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyłączeniem czynności kierownika budowy lub kierownika robót oraz geodety, będzie wykonywany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zamawiający określił we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Wykonawca prowadził będzie dokumentację audiowizualną z wykonywania robót budowlanych w odstępach tygodniowych w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD – w ilości 2 egz.). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został określony za pomocą dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przedmiaru robót oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną