Roboty budowlane polegające na remoncie dachów budynków Urzędu Skarbowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 19A.

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu ogłasza przetarg

  • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  • Województwo: wielkopolskie
  • Adres: 61-501 Poznań, Dolna Wilda
  • Telefon/fax: tel. 61 8586100, , fax. 61 8522224
  • Data zamieszczenia: 2020-05-26
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
    Dolna Wilda 80A
    61-501 Poznań, woj. wielkopolskie
    tel. 61 8586100, , fax. 61 8522224
    REGON: 00102297200000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http/://www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Roboty budowlane polegające na remoncie dachów budynków Urzędu Skarbowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 19A.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachów budynków Urzędu Skarbowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 19A. UWAGA: Przedmiot zamówienia realizowany będzie na czynnych obiektach. Zamawiający będzie systematycznie udostępniał powierzchnie do remontu. Zamawiający przewiduje udostępnianie terenu robót poprzez przekazywanie kilku powierzchni jednocześnie, tak aby zapewnić ciągłość funkcjonowania obiektu. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany przedłożyć harmonogram robót, który przed przystąpieniem do realizacji umowy zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i inspektora nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują w szczególności wykonanie następujących prac: - przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej średzkiej falistej (100% do wymiany); - ułożenie izolacji z foli wstępnego krycia lub z papy; - uzupełnienie deskowania połaci; - izolacja powierzchni dachu za pomocą folii wiatrowej; - wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynk; - przełożenie rynien dachowych; - przełożenie rur spustowych; - montaż świetlika dachowego; - przełożenie i uzupełnienie wyposażenia dachu; - przełożenie i uzupełnienie płotków śniegowych stalowych powlekanych; - obróbki kominów ponad dachem; - przełożenie instalacji odgromowej; - impregnacja więźby preparatami solnymi, odgrzybiającymi i ognioochronnymi; - wymiana podbitek; - wykonanie obróbek osłonowych zabezpieczających przed kunami; - izolacja połaci dachowej matami z włókna drzewnego krawędzi bocznych i dolnej połaci, odstraszającymi gryzonie; - wymiana ścianek bocznych lukarn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w Przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i 1a do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, jak np. katalogach czy stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę i podwykonawcę zawarto w punkcie 3.12 SIWZ
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną