„Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku - wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – elewacja wschodnia oraz Remont (wzmocnienie) fundamentu i wewnętrznej ściany konstrukcyjnej w budynku oficyny zamkowej – „Australia” – 2 części”

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 62-035 Kórnik, ul. Zamkowa
 • Telefon/fax: tel. 61 817 00 81 , fax. 61 817 00 81
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
  ul. Zamkowa 5
  62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie
  tel. 61 817 00 81, fax. 61 817 00 81
  REGON: 32571300213000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bkpan.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku - wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – elewacja wschodnia oraz Remont (wzmocnienie) fundamentu i wewnętrznej ściany konstrukcyjnej w budynku oficyny zamkowej – „Australia” – 2 części”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pn.: Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku - wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – elewacja wschodnia oraz Remont (wzmocnienie) fundamentu i wewnętrznej ściany konstrukcyjnej w budynku oficyny zamkowej – „Australia” – 2 części. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacji będącej załącznikiem nr 2, 3, 4 do SIWZ. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, bez odrębnego wynagrodzenia (poza przewidzianym w ofercie) – dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysu powykonawczego. Wybrany Wykonawcy w czasie realizacji umowy powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na warunkach określonych we Wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną