Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną oraz część dydaktyczną z blokiem żywieniowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dokończenie rozpoczętej inwestycji

Gmina Gniew ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Gniew
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 83-140 Gniew, Plac Grunwaldzki
 • Telefon/fax: tel. 58 530 79 18, , fax. 58 530 79 40
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gniew
  Plac Grunwaldzki 1
  83-140 Gniew, woj. pomorskie
  tel. 58 530 79 18, , fax. 58 530 79 40
  REGON: 52758100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gniew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną oraz część dydaktyczną z blokiem żywieniowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dokończenie rozpoczętej inwestycji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną oraz część dydaktyczną z blokiem żywieniowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dokończenie rozpoczętej inwestycji”. Inwestycja realizowana będzie z podziałem na zakresy: Zakres podstawowy zamówienia ETAP 1 - Roboty zewnętrzne zagospodarowania terenu wokół budynku ETAP 2 - Roboty wykończeniowe i instalacyjne w obrębie pomieszczeń sali gimnastycznej wraz z zapleczem, ETAP 3 - Roboty wykończeniowe i instalacyjne kondygnacji parteru, Uwaga! Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich (funkcjonujący budynek szkoły podstawowej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - dokumentacja projektowa - projekt podstawowy, - dokumentacja projektowo - wykonawcza z uwzględnieniem stanu zaawansowania, - lista wykonanych robót wraz z dokumentacja zdjęciową oraz zestawienie ilości głównych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji p.n. ”Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 o salę gimnastyczna oraz część dydaktyczną wraz z blokiem żywieniowym”, - decyzja pozwolenia na budowę. Zakres „prawa opcji”: Zamawiający przewiduje, a Wykonawca wyraża zgodę na „prawo opcji”, polegające na zwiększeniu ilości zamówienia podstawowego maksymalnie do 100%. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z „prawa opcji” od posiadanych lub pozyskanych środków finansowych. „Prawo opcji” obejmować będzie: ETAP 4 - Roboty wykończeniowe i instalacyjne oraz montaż dźwigu osobowego Szczegółowy, opis przedmiotu zamówienia stanowić będzie załączona do SIWZ dokumentacja.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną