Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo

Gmina Mszczonów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Mszczonów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 96-320 Mszczonów, pl. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 468 582 840, , fax. 468 582 843
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mszczonów
  pl. Piłsudskiego 1
  96-320 Mszczonów, woj. mazowieckie
  tel. 468 582 840, , fax. 468 582 843
  REGON: 75014860900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mszczonow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę oraz przebudowę budynku remizy wraz z terenem działki, na której jest zlokalizowany. W ramach zmówienia zostanie przebudowany istniejący parterowy budynek oraz dobudowana nowa cześć, wykonane utwardzenie nawierzchni działki oraz wykonane nowe ogrodzenie. W części istniejącej przedmiot zamówienia obejmuje podniesienie dachu, wprowadzenie dodatkowego miejsca dla pomocniczego samochodu straży oraz wprowadzenie zaplecza szatniowego i sanitarnego dla strażaków. Remont dachu będzie realizowany z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowieckie strażnice OSP-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres prac, technologia wykonania zawarte są w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiących załączniki nr 9 do SIWZ. Ponadto wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania zwarte w opinii technicznej dotyczącej stanu konstrukcji oraz zakres prac do wykonania w pierwszym etapie- załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną