Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2. - ETAP II

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Ciągłówka
 • Telefon/fax: tel. 018 2068066 w. 22 , fax. 182 068 141
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
  ul. Ciągłówka 9
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2068066 w. 22, fax. 182 068 141
  REGON: 29544900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabiliacja.zakopane.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2. - ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie II etapu robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2., - ETAP II tj: 1.1 Roboty ogólnobudowlane: kondygnacja piwnic: - roboty wykończeniowe - posadzki, wykończenie ścian, wykończenie sufitów, stolarka otworowa wewnętrzna, okładzina styropianowa i odtworzenie tradycyjnej okładziny kamiennej ścian piwnic; zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi; - pozostała część instalacji: elektrycznej, ppoż i elektrotechnicznej, sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej, w tym częściowa przebudowa przyłącza wody do budynku oraz instalacji odwodnienia rynien; 1.2 Elementy wyposażenia budynku - balustrady i szyny galeryjne; 1.3 Roboty zewnętrzne i zagospodarowania teren, w tym komunikacja drogowa i piesza. - komunikacja drogowa - droga pieszo-jezdna do projektowanego budynku oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych i dla osób niepełnosprawnych; droga dojazdowa do wymiennikowni; - komunikacja piesza - pochylnia dla osób niepełnosprawnych z poręczami o charakterze tradycyjnym regionalnym, piesze zewnętrzne dojście wzdłuż budynku po stronie zachodniej od głównego wejścia na parterze do wejścia w piwnicy łącznie ze schodami terenowymi i poręczami o charakterze tradycyjnym regionalnym,do0jście do wymiennikowni łącznie ze schodami terenowymi, murki oporowe i terenowe przy schodach terenowych z odtworzeniem tradycyjnej okładziny kamiennej; zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi; - dokończenie opaski żwirowej wokół budynku - wykonanie obrzeży betonowych; - uporządkowanie terenu poprzez plantowanie i profilowanie skarp; Uwaga: Koszty zużycia mediów w okresie realizacji zamówienia ponosić będzie Wykonawca na zasadach zawartych w projekcie umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie: 1. Oznakowanie i urządzenie placu budowy. 2. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu ze względu na roboty na wysokościach. 3. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań. 4. Dokonania uzgodnień uzyskania wszelkich protokołów, atestów, opinii niezbędnych do wykonania całości przedmiotu zamówienia i poniesienia opłat z tym związanych. 5. W przypadku zniszczeń urządzeń lub ich części w toku realizacji – naprawienie szkody lub doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt. 6. Opracowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorczej i powykonawczej. 7. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający zaleca: a) dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej terenu realizacji terenu realizacji przedmiotu konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 8. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz informuje, że budynek jest wpisany do rejestru Zabytów. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1, do niniejszej specyfikacji obejmujący: przedmiar robót zał. 1 cz. A, cz. B, cz. C, kosztorys ślepy zał 1a cz. A, cz. B, cz. C, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zał 2 cz. A, cz. B, cz. C, projekt wykonawczy zadania. 10. Ze względu na prace wykonywane na terenie czynnego budynku szpitala Wykonawca musi wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych plan organizacji placu budowy i uzyskać akcpetację Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace w tym na zamontowane urządzenia i wyposażenie. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy. 12. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz, w szczególności w załączniku nr 1, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych, Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały, produkty, urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych materiałów. 13. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy przede wszystkim pracowników ogólnobudowlanych, wykonujących prace na placu budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum: 3 pracowników ogólnobudowlanych, na warunkach określonych powyżej. 14. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz informacjami dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną