Rozbudowa o klatkę schodową wraz z windą budynku szpitala, nadbudowa części administracyjnej nad istniejącym budynkiem służącym jako miejsce przejazdowe dla karetek wraz z przebudową układu funkcjonalnego wewnątrz budynku

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 63-000 Środa Wielkopolska, Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 612 854 032, , fax. 612 853 645
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
  Żwirki i Wigury 10
  63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
  tel. 612 854 032, , fax. 612 853 645
  REGON: 30856000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsredzki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa o klatkę schodową wraz z windą budynku szpitala, nadbudowa części administracyjnej nad istniejącym budynkiem służącym jako miejsce przejazdowe dla karetek wraz z przebudową układu funkcjonalnego wewnątrz budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem postępowania jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na rozbudowie budynku, w którym prowadzona jest działalność lecznicza. W rozbudowanym budynku prowadzona będzie działalność administracyjna. W zakres zadania wchodzi również częściowa przebudowa istniejących pomieszczeń wykorzystywanych na cele administracyjne. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt wykonawczy, stanowiący załączniki nr 1 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedmiar robót (ma charakter pomocniczy), stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA! Wskazana dokumentacja ma charakter pierwotnego zamierzenia. Zamawiający mając na celu obniżenie kosztów planowanej inwestycji dokonał modyfikacji części prac zamieszczonych w dokumentacji projektowej poprzez rezygnację z ich przeprowadzenia lub zastosowanie rozwiązań innych niż pierwotnie zaproponowane. Dlatego też Wykonawcy związani są modyfikacją dokumentacji projektowej, określoną przez Zamawiającego. Modyfikacja zamieszczona zostały w załączniku nr 4 do SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są zastosować się do wytycznych Zmawiającego określonych w załączniku nr 4 i rysunków stanowiących integralną część tego załącznika. 4. Mając na względzie fakt, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający stosuje wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ ma wyłącznie charakter pomocniczy. UWAGA! Przedmiar robót został opracowany dla pierwotnej dokumentacji projektowej i nie uwzględnia on zmian dokonanych przez Zamawiającego. W tym kontekście Wykonawcy, którzy będą korzystać z przedmiaru winni są do dokonania modyfikacji zawartych tam wartości w stosunku do wprowadzonego ograniczenia zakresu zadania. 5. Zamawiający wymaga przy realizacji niniejszego zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty objęte dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z wyłączeniem osób wykonujących czynności kierownika budowy lub kierownika robót. Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności, na umowę o pracę i skutkować naliczaniem kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby ten był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię policy OC przed zawarciem umowy (oryginał do wglądu). 7. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego, na kwotę wynikającą ze złożonej w postępowaniu oferty. 8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonywane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia odbywać się będą w częściach, w okresach miesięcznych, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego i wynikających z tego dokumentu postępów prac, do wysokości 80 % łącznego wynagrodzenia. Pozostała kwota w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia wypłacona zostanie po dokonaniu odbioru końcowego i uzyskaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Rozliczenie pierwszej części płatności nastąpi po realizacji przez Wykonawcę umowy przez cały pełny miesiąc kalendarzowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie przed jego akceptacją. 9. W pierwszej kolejności Wykonawca rozpocznie prace dotyczące nadbudowy i rozbudowy). Po doprowadzeniu budowy do stanu surowego zamkniętego, Wykonawcy zostanie udostępniony front robót do przeprowadzenia przebudowy układu funkcjonalnego wewnątrz budynku. 10. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36- miesięcy gwarancji, liczonej od dokonania bezusterkowego odbioru końcowego. 11. Termin płatności faktur ustala się na 30 dni. Termin płatność liczy się od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 12. Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa PZP. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Każdy Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. 14. Zamawiający do niniejszej SIWZ załączył wzór umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ), która zostanie podpisana z Wykonawcą. 15. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punktach: 5, 6, 7, 8 najpóźniej w dniu zwarcia umowy, wyznaczonym przez Zamawiającego, traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od jej zawarcia i wiązać się będzie ze wszystkimi skutkami wynikającymi z tego faktu. 16. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji postępowania użyte zostały nazwy własne rozwiązań są to parametry przykładowe, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Na oferowane i wyceniane w kosztorysie ofertowym materiały Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające właściwości, parametry oraz zgodność z obowiązującymi w tym zakresie normami i innymi przepisami prawa. 17. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (w trzech egzemplarzach) oraz wersji elektronicznej. Do obowiązków Wykonawcy należy także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną