Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w ramach Rewitalizacji centrum Sulejowa

Gmina Sulejów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Sulejów
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97-330 Sulejów, ul. Konecka
 • Telefon/fax: tel. 446 102 500 , fax. 446 162 551
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulejów
  ul. Konecka 42
  97-330 Sulejów, woj. łódzkie
  tel. 446 102 500, fax. 446 162 551
  REGON: 59064832700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w ramach Rewitalizacji centrum Sulejowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w ramach Rewitalizacji centrum Sulejowa”. 2. Zakres obowiązków inspektora sprawującego nadzór nad inwestycją: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Obowiązki Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wynagrodzenie i warunki płatności: Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Zakres rzeczowy prac, nad którymi sprawowany ma być nadzór inwestorski jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulejowie, tj. www.sulejow.pl →Aktualności→ Zamówienia publiczne→ Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. Euro: Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów lub do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulejowie w wejściu C, pok. 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. 6. Szacunkowa wartość kosztorysowa robót budowlanych branży elektrycznej wynosi: 90 218,92 zł netto. 7. Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami. 8. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej miejsc, gdzie będą prowadzone roboty budowlane podlegające nadzorowi celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonywaniem prac. 9. Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dokumentacja projektowa, obowiązujące przepisy prawa, wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawarta umowa o roboty budowlane, które są przedstawione Wykonawcy. 10. Termin płatności faktury wynosi minimum 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. Dopuszcza się możliwość płatności częściowych. Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na kwotę, która nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający informuje, że termin płatności faktury stanowi także jedno z kryteriów oceny ofert. 11. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy. zgodnie z SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną