Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o. o.

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 63-000 Środa Wielkopolska, Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 612 854 032, , fax. 612 853 645
 • Data zamieszczenia: 2020-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
  Żwirki i Wigury 10
  63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
  tel. 612 854 032, , fax. 612 853 645
  REGON: 30856000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsredzki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z .o. o. gazów medycznych: - gazów medycznych będących produktem leczniczym tj. tlenu i podtlenku azotu, - gazów medycznych będących wyrobem medycznym tj. dwutlenku węgla, - gazów technicznych tj. argonu. Na zamówienie składa się także dzierżawa butli do gazów oraz zbiornika do ciekłego tlenu medycznego. Zamówienie podzielone zostało na cztery części. Szczegółowy opis gazów oraz warunków dzierżawy zbiornika oraz butli określony został w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Dla wyliczenia wartości dzierżawy butli, Zamawiający posługuje się jednostką „butlodzień”, co należy rozumieć jako ilość określonej ilości butli dla danego gazu i o danej pojemności, znajdujących się w siedzibie szpitala w okresie realizacji zamówienia przez każdy dzień. W przypadku gazów medycznych będących wyrobem medycznym muszą być one dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 175 ze zmianami), asortyment musi posiadać znak CE. W przypadku gazów medycznych będących produktem leczniczym, muszą być one dopuszczone do obrotu i spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 ze zmianami). Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przekaże kartę charakterystyki produktu leczniczego (dla gazów medycznych będących produktem leczniczym). W przypadku argonu oraz gazów medycznych będących wyrobem medycznym Wykonawca zobowiązuje się przekazać na wezwanie Zamawiającego opis techniczny, katalog lub ulotkę w języku polskim. Każdorazowo przedmiot zamówienia musi być oznakowany w taki sposób aby możliwa była identyfikacja producenta oraz asortymentu. Termin ważności poszczególnych gazów ustala się na 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy asortymentu do siedziby Zamawiającego. Dzierżawione butle muszą posiadać aktualne legalizacje przez cały okres trwania umowy. Wymagania dotyczące butli: wszystkie dostarczane butle gazowe muszą być atestowane, oznakowane etykietą produktu wraz z nalepkami ostrzegawczymi oraz za pomocą barw rozpoznawczych zgodnie z normą PN – EN 1089 – 3, a także datą legalizacji umieszczoną na butli. Na butli musi znajdować się seria napełnionej zawartości i data przydatności do używania. W związku z dostawą wszystkich przewidzianych ofertą gazów w butlach, wykonawca zobowiązany jest: a) zapewnić zgodność dokumentacji technicznej butli z obowiązującymi atestami, b) butle muszą posiadać cechy legalizacyjne, c) zapewnić okresowe przeglądy butli zgodnie z wymaganiami prawnymi na swój koszt d) zapewnić wymianę butli uszkodzonych, bądź niespełniających wymagań jakościowych na pełnowartościowe w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia. Wymagania dotyczące zbiornika, który zostanie przekazany przez Wykonawcę w dzierżawę Zamawiającemu określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ/ część nr 1. Wykonawca zamontuje zbiornik, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca będzie dokonywał dostaw gazów dwa razy w tygodniu, w ustalone z Zamawiającym dni tygodnia, bezpośrednio na oddział lub do komórki szpitala. Zamówienia na gazy medyczne zgłaszane będą pocztą elektroniczną przez pracowników Apteki Szpitalnej. Dopuszcza się także złożenia zamówienia telefonicznie, przy czym zamówienie telefoniczne potwierdzone zostanie przez Wykonawcę w formie e-mail. Zamówienia będą składane najpóźniej w przededniu ustalonych dni dostaw z Zamawiającym. Płatność za dzierżawę butli odbywać się będzie cyklicznie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, dostarczanej przez Wykonawcę po miesiącu, którego dotyczy okres dzierżawy. Wykonawca przekaże fakturę VAT w następujący sposób (warianty opcjonalne) : a) oryginał oraz kopię, b) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Płatność za dostawę gazów medycznych odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, dostarczanej do Zamawiającego z każdą dostawą gazów medycznych. Wykonawca dołączy fakturę VAT w następujący sposób (warianty opcjonalne): a) oryginał oraz kopię – przy realizacji dostawy, b) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa PZP. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający do niniejszej SIWZ załączył wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), która zostanie podpisana z Wykonawcą. W przypadku kiedy w załączniku nr 1 użyte zostały nazwy własne produktów leczniczych, Zamawiający oświadcza, że są to nazwy podane przykładowo. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Przy czym udowodnienie równoważności każdorazowo spoczywa na Wykonawcy. Dopuszczając produkt równoważny Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tej samej: proporcji i składu gazów oraz pojemności dzierżawionych butli, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Podane w załączniku nr 1 do SIWZ ilości gazów, jakie zamierza zamówić Zamawiający mają charakter szacunkowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zakupienia mniejszej ilości asortymentu przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający deklaruje, że zrealizuje 80 % dostaw określonych w załączniku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną