Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Analizy Żywności.

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka
 • Telefon/fax: tel. 226063600 , fax. 228490426
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
  ul. Rakowiecka 36
  02-532 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226063600, fax. 228490426
  REGON: 00005383500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibprs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Analizy Żywności.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Analizy Żywności zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną