SUKCESYWNA DOSTAWA PRASY NA 2021 ROK

Urząd Dozoru Technicznego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Dozoru Technicznego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka
 • Telefon/fax: tel. 225 722 100 , fax. 225 722 388
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Dozoru Technicznego
  ul. Szczęśliwicka 34
  02-353 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 722 100, fax. 225 722 388
  REGON: 17196300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.udt.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowieniapubliczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA PRASY NA 2021 ROK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę prasy do Urzędu Dozoru Technicznego w roku 2021 i został opisany we wzorach umów wraz z załącznikami (odpowiednio dla poszczególnych części) stanowiących załączniki nr 7, nr 7A i nr 7B do SIWZ oraz w formularzach cenowych (odpowiednio dla części) stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia został opisany w podziale na trzy części : Część 1 - Dostawa prasy codziennej i czasopism do Centrali Urzędu Dozoru Technicznego oraz Oddziałów terenowych, wraz z podległymi biurami w 2021 r. - zgodnie z złącznikiem nr 2 do SIWZ dla części 1; Część 2 - Dostawa czasopism zagranicznych do Centrali Urzędu Dozoru Technicznego oraz Oddziałów terenowych, wraz z podległymi biurami w 2021 r.- zgodnie z złącznikiem nr 2 do SIWZ dla części 2; Część 3 - Dostawa czasopism w wersji elektronicznej do Centrali Urzędu Dozoru Technicznego oraz Oddziałów terenowych, wraz z podległymi biurami w 2021 r.- zgodnie z złącznikiem nr 2 do SIWZ dla części 3. 3. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia wszystkich dodawanych bezpłatnie przez Wydawcę dodatków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną