SVA/J/4620-30/2020: Dostawa stolarki drzwiowej wg zestawienia i rysunków wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu w ramach zadania 460807 Oświęcim - budynek nr 1. Część I: Dostawa stolarki drzwiowej stalowej i z wypełnieniem pianką poliuretanową; Część II: Dostawa stolarki drzwiowej z płyt MDF i ścianek z płyt HPL.

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/J/4620-30/2020: Dostawa stolarki drzwiowej wg zestawienia i rysunków wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu w ramach zadania 460807 Oświęcim - budynek nr 1. Część I: Dostawa stolarki drzwiowej stalowej i z wypełnieniem pianką poliuretanową; Część II: Dostawa stolarki drzwiowej z płyt MDF i ścianek z płyt HPL.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa stolarki drzwiowej wg zestawienia i rysunków wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu w ramach zadania 460807 Oświęcim - budynek nr 1. Część I: Dostawa stolarki drzwiowej stalowej i z wypełnieniem pianką poliuretanową; Część II: Dostawa stolarki drzwiowej z płyt MDF i ścianek z płyt HPL. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części, tj.: Część I: Dostawa stolarki drzwiowej stalowej i z wypełnieniem pianką poliuretanową. Część II: Dostawa stolarki drzwiowej z płyt MDF i ścianek z płyt HPL. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi w języku polskim. Miejsce dostawy: Oświęcim os. Rotmistrza Pileckiego 37. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, dla każdej części zamówienia, tj.: prawo niezrealizowania do 10% zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 10% zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych stanowiących załączniki do SIWZ nr 2.1 dla Części I i nr 2.2 dla Części II. oraz w dokumentacji (rysunku) – załącznik nr 8 do SIWZ, wypełnione formularze cenowe należy złożyć wraz z ofertą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44220000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną