SVA/NDM/4620-13/2020: Przebudowa budynku hotelowego przy ul. Waldorffa 37 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek internatowy dla tymczasowego zakwaterowania żołnierzy zawodowych – Zadanie WA W22 – Wykonanie robót murowych na przebudowywanym obiekcie.

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/NDM/4620-13/2020: Przebudowa budynku hotelowego przy ul. Waldorffa 37 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek internatowy dla tymczasowego zakwaterowania żołnierzy zawodowych – Zadanie WA W22 – Wykonanie robót murowych na przebudowywanym obiekcie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac w zakresie robót budowlanych i wykończeniowych na przebudowywanym budynku hotelowym przy ul. Waldorffa 37 w Warszawie. Zamówienie obejmuje wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową tj.: a) roboty murarskie: murowanie ścian; kominy murowane; wykonaniem nadproży; b) utylizacja i wywóz materiałów c) wykonania projektu organizacji robót i technologii d) wykonania dokumentacji powykonawczej (4 egzemplarze w formie papierowej i elektronicznej). W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty zakupu i dostawy materiałów oraz niezbędnego sprzętu do wykonania robót, a także koszty utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (wraz z częścią socjalną). Zakres prac obejmuje także, usunięcie usterek i nieprawidłowości ujawnionych w czasie realizacji Umowy i Okresie Gwarancyjnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji (dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) - załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną