Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorczyka 1

Miasto Orzesze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Orzesze
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca
 • Telefon/fax: tel. +48323248800 , fax. +48323248826
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Orzesze
  ul. Św. Wawrzyńca 21
  43-180 Orzesze, woj. śląskie
  tel. +48323248800, fax. +48323248826
  REGON: 27625765300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorczyka 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia 1.1 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorczyka 1” 1. Termomodernizowane budynki Roboty budowlane związane z termomodernizacją obiektów to: - wykonanie hydro izolacji i izolacji termicznej ścian fundamentowych wraz z opaską żwirową wokół budynków - wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, wykonanie niezbędnych wykończeni zewnętrznych i wewnętrznych - wykonanie izolacji termicznej przegród poziomych (stropów) - wymiana obróbek blacharskich i parapetów - wymiana stolarki budowlanej zewnętrznej - nowa kolorystyka elewacji - likwidacja istniejących balkonów - zmiana sposobu ogrzewania pomieszczeń z indywidualnych pieców węglowych, na ogrzewanie gazowe z wykorzystaniem centralnych gazowych kotłów kondensacyjnych wraz wykonaniem nowej instalacji C.O. - nowoprojektowane przyłącze gazowe - montażem systemowej kratowej wycieraczki stalowej - na wejściach do budynku zaprojektowano wycieraczki systemowe przystosowane do dużego natężenia ruchu, przewidziano stalowe wycieraczki kratowe o wymiarach 1000x500mm. 2. Kotłownia gazowa Budynek będący przedmiotem opracowania to budynek kotłowni gazowej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku planuje się zlokalizować dwa wiszące kotły gazowe o pojemności 90 kW jeden (łączna pojemność kotłów to 180 kW), kratkę ściekową o wymiarach 150 x 150 mm, umywalkę, złączkę do węża, studzienkę schładzającą o pojemności 500 L. Dodatkowo projektuje się otwór nawiewny wentylacyjny przechodzący przez zewnętrzną ścianę budynku. Z uwagi na potrzebę poprowadzenie rur c.o. do termomodernizowanych budynków zaprojektowano dwa otwory technologiczne o wymiarach 60x50 cm i głębokości 1,10 m zabezpieczone kratami WEMA. Lokalizację wyposażenia kotłowni gazowej przedstawiono na rysunku architektonicznym A/02. Projektowana kotłownia gazowa będzie wspólna dla dwóch obiektów mieszkalnych, wielorodzinnych, zlokalizowanych na ulicach: Grzegorczyka 1 i Gliwickiej 65. 3. Nadzór ornitologiczny Zgodnie z decyzją RDOŚ prace remontowe z niszczeniem siedlisk ptaków oraz montażem budek lęgowych prowadzić należy pod nadzorem ornitologicznym będącym w gestii Wykonawcy. 4. Wykonanie dwóch tablic pamiątkowych 1. Tablice pamiątkowe o wymiarach 80 x 120 cm – 2 szt. 2. Zakres prac: zaprojektowanie, wykonanie i montaż wolnostojących tablic pamiątkowych wraz ze stelażem do ich zamontowania w lokalizacjach wskazanej przez zamawiającego. Projekt podlega akceptacji Zamawiającego. 3. Wymiary: format 80 cm x 120 cm, grubość minimum 3 mm. 4. Materiał: tablice wykonać z trwałego materiału, w technologii odpornej na uszkodzenia i warunki atmosferyczne. 5. Konstrukcja: stelaż metalowy, zabezpieczony antykorozyjnie, trwale zamontowany w gruncie, wysokość dolnej krawędzi tablicy nad gruntem 150cm. 6. Montaż: Dokładne miejsce montażu wskaże Zamawiający. Tablica pamiątkowa powinna być umieszczona w miejscu najbardziej widocznym, zapewniającym dostęp jak największej liczbie osób. 7. Tło: białe. 8. Nadruk: pełny kolor. 9. Obowiązkowa treść tablicy: • nazwa Beneficjenta, • tytuł projektu, • cel projektu, • zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich i UE oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 10. Przedmiot zamówienia jest elementem promocji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Przygotowanie tablic musi być zgodne z obowiązującymi na dzień realizacji zadania promocyjnego wytycznymi: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępnymi pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow. 11. Produkt promocyjny musi być nowy, pełnowartościowy. W zakresie przedmiotu zamówienia wymagane jest również: 1. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę na każdym etapie budowy obiektu jak również po zakończeniu budowy na potrzeby zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz. wymaganej przy udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, włącznie z naniesieniem na zasoby geodezyjne starostwa powiatowego 2. zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy oraz zainstalowania liczników zużycia wody i energii i innych mediów w razie konieczności. Wykonawca poniesie koszty zużycia energii i wody i innych mediów w czasie budowy, 3. dokonanie niezbędnych uzgodnień (z zarządcami sieci infrastruktury technicznej) w zakresie organizacji prowadzonych przez siebie robót i na mocy tych uzgodnień poniesienie wszelkich kosztów związane z tymi uzgodnieniami) – Wykonawca na własny koszt zapewni specjalistyczny nadzór branżowy i odbiory w pełnym zakresie (wymaganym przez zarządców sieci); 4. wykonanie badań, sprawdzeń i prób instalacji, sieci, urządzeń, przewodów kominowych i innych elementów obiektu, nie ujętych w przedmiarach robót a wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania, 5. wykonanie badań, sprawdzeń nośności podbudowy, zagęszczeń podsypek, zasypek, obsypek oraz innych elementów nie ujętych w przedmiarach robót a wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania i Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji; 6. w porozumieniu z Zamawiającym przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i służącej przekazaniu przedmiotu zamówienia na stan środków trwałych Zamawiającego; 7. uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz poniesienie wszelkich związanych z tym kosztów; 8. wykonanie na swój koszt wszystkich zaleceń wynikających z protokołów takich organów jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Nadzór Budowlany, a wynikających z winy Wykonawcy 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ ). 1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 1.8. Warunki gwarancji min. 60 miesięcy gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 1.9. KODY CPV Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień co do przedmiotu zamówienia 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45311200-2 Osprzęt instalacyjny 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 1.10. Podwykonawcy: 1.10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1.10.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1.10.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.10.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 1.10.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) 1.10.6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 1.11. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 1.12. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot lub osobą nadzorującą roboty ze strony wykonawcy, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi i budowlanymi, termomodernizacją oraz pracami instalacyjnymi w zakresie C.O
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną