Usługa konserwacji i naprawy maszyn oraz urządzeń introligatorskich będących w użytkowaniu Drukarni Wydawnictw Specjalnych w Warszawie.

Jednostka Wojskowa Nr 6021 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 6021
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-909 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 261847581 , fax. 261847577
 • Data zamieszczenia: 2018-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 6021
  Żwirki i Wigury 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261847581, fax. 261847577
  REGON: 146268471
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa konserwacji i naprawy maszyn oraz urządzeń introligatorskich będących w użytkowaniu Drukarni Wydawnictw Specjalnych w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1603). Przedmiotem zamówienia jest: usługa konserwacji i naprawy maszyn oraz urządzeń introligatorskich będących w użytkowaniu Drukarni Wydawnictw Specjalnych w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi wymogami przedstawiono w załącznikach nr 1,1.1-1.2, 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną