Usługa przeprowadzenia szkoleń w obszarze symulacji medycznej na potrzeby uruchomienia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Batorego
 • Telefon/fax: tel. 46 8344000, , fax. 468 344 007
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
  ul. Batorego 64C
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 8344000, , fax. 468 344 007
  REGON: 100095322
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pusb.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia szkoleń w obszarze symulacji medycznej na potrzeby uruchomienia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń w obszarze symulacji medycznej w ramach projektu PROGRESSIO – projekt podniesienia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego poprzez utworzenie i uruchomienie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.3 „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych” na potrzeby uruchomienia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80561000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną