"Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego"

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 09-411 Płock, ul. Zglenickiego
 • Telefon/fax: tel. 24 366 03 00 , fax. 24 366 03 00
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin Regionu Płockiego
  ul. Zglenickiego 42
  09-411 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 366 03 00, fax. 24 366 03 00
  REGON: 61021677100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgrp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Związek międzygminny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego", 2.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych: a. Części I - Gmina Słupno, b. Część II - Gmina Stara Biała, c. Części III- Gmina Łąck, d. Część IV - Gmina Pacyna, e. Część V – Gmina Gostynin 3.Każda z w/w części przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1)odbiór odpadów z miejsc wskazanych Wykonawcy przez Gminy uczestniczące w projekcie realizowanym przez Zamawiającego na terenie gmin; Słupno, Stara Biała, Łąck, Pacyna, Gostynin, 2) ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację zgodną z przepisami i normami obowiązującego prawa) urządzeń, 3) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag na środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zgodnie z przepisami i normami obowiązującego prawa oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów, 4) transport środkami transportu przystosowanymi do odbioru odpadów zgodnie z przepisami i normami obowiązującego prawa, odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag z miejsca odbioru do miejsca ich unieszkodliwiania/odzysku, przy czym środki transportu powinny posiadać każdorazowo aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z przepisami i normami obowiązującego prawa, 5) rozładunek i przekazanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag do odzysku lub unieszkodliwienia, 6) prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z póz. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819). 7) wygenerowanie z systemu BDO kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów, kart potwierdzających przekazanie odpadów do docelowej instalacji, dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku wraz z ich zbiorczym zestawieniem, 8) przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług oraz realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Odpady objęte umową, tj. folia rolnicza czarna, folia rolnicza biała, siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag pochodzą z działalności rolniczej podmiotów z terenu Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Pacyna, Gminy Gostynin. 5. Odpady zostaną dostarczone przez właścicieli odpadów w wyznaczone przez Gminę miejsce zbiórki i odbioru przez Wykonawcę – przy czym jedynie uprawnionym do wskazania miejsca odbiory odpadów jest Gmina właściwa dla terenu, z którego prowadzony jest odbiór odpadów tj.; 1) dla części I zamówienia; Gmina Słupno – miejscowość Wykowo 57, 09-472 Słupno. 2) dla części II zamówienia; Gmina Stara Biała –– dz. ew. nr 2/10 w miejscowość Ogorzelice przy ul. Bielskiej, 09-411 Stara Biała 3) dla części III zamówienia; Gmina Łąck – Zakład Komunalny w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck 3) dla części IV zamówienia; Gmina Pacyna – miejscowość Słomków 86, 09-541 Pacyna. 4) dla części V zamówienia; Gmina Gostynin – Zakład Komunalny w Solcu sp. z o.o., Solec 39 C, 09-500 Gostynin. *- w zależności od tego jaką ofertę Wykonawcy, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą zostanie wpisana właściwa część opisana w pkt 1-5 powyżej – a pozostałą część która nie zostanie zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie usunięta. 6. Szacunkowa ilość folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag przewidziana do odbioru, załadunku, transportu i odzysku lub unieszkodliwienia wynosi: 1) dla części I zamówienia - Gmina Słupno; poddana unieszkodliwieniu ok. 27,700 Mg poddana odzyskowi ok. 16,701 Mg łącznie ok. 44,401 Mg 2) dla części II zamówienia; -Gminy Stara Biała; poddana unieszkodliwieniu ok. 35,278 Mg poddana odzyskowi ok. 26,150 Mg łącznie ok. 61,428 Mg 3) dla części III zamówienia; - Gminy Łąck; poddana unieszkodliwieniu ok. 2,615 Mg poddana odzyskowi ok. 0,725 Mg  łącznie ok. 3,340 Mg 4) dla części IV zamówienia; - Gminy Pacyna;  poddana unieszkodliwieniu ok. 54,500 Mg  poddana odzyskowi ok. 15,770 Mg  łącznie ok. 70,270 Mg 5) dla części V zamówienia; -Gminy Gostynin;  poddana unieszkodliwieniu ok. 82,751 Mg  poddana odzyskowi ok. 40,000 Mg  łącznie ok. 122,751 Mg Łącznie;  poddana unieszkodliwieniu ok. 202,844 Mg  poddana odzyskowi ok. 99,346 Mg  łącznie ok. 302,19 Mg *- w zależności od tego jaką ofertę Wykonawcy, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą zostanie wpisana właściwa część opisana w pkt 1-5 powyżej – a pozostałą część która nie zostanie zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie usunięta. Przedstawione ilości są wielkościami szacunkowymi (które mogą ulec zmianie), określonymi na podstawie złożonych wniosków przez – rolników, posiadaczy odpadów. Korzyść z dofinansowania trafia do posiadaczy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag., którzy nie ponoszą kosztów w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia ww. odpadów. Ponieważ odbiorcą korzyści są posiadacze odpadów – rolnicy, czyli przedsiębiorcy (w rozumieniu prawa unijnego), stają się oni beneficjentami ostatecznymi pomocy publicznej. W przypadku gdy wsparcie przekazywane ostatecznym odbiorcom korzyści stanowi dla nich pomoc publiczną, podmiot udzielający pomocy (Zamawiający), zobowiązany jest do zapewnienia zgodności tego wsparcia z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1 ) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1), a także do realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy. Zamawiający zastrzega, że wskazane wielkości mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną