Utrzymanie czystości na terenach zielonych przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej i wysokiej

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 468 144 201 , fax. 468 142 628
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
  pl. Piłsudskiego 5
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 468 144 201, fax. 468 142 628
  REGON: 52648100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawamazowiecka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości na terenach zielonych przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej i wysokiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: 1) bieżące utrzymanie czystości na terenach zielonych, chodnikach, jezdniach wewnętrznych dróg dojazdowych oraz parkingach m.in. parkingi wzdłuż ul. Niepodległości, 2) opróżnianie koszy miejskich z odpadów i utrzymanie czystości wokół kosza każdego dnia do godz. 900, 3) utrzymanie koszy miejskich w odpowiednim stanie sanitarnym oraz ich malowanie do 31 maja każdego roku. 4) pielęgnację istniejącego drzewostanu tj. wykonywanie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody - Dz. U. z 2020r. poz. 55), podlewanie nowych nasadzeń oraz wskazanych przez Zamawiającego, likwidację odrostów przy pniach, 5) zgłaszanie drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia oraz całkowicie obumarłych Zamawiającemu, 6) usuwanie drzew i krzewów oraz złomów i wywrotów wraz z frezowaniem pni (po otrzymaniu decyzji zezwalającej jeżeli taka konieczność istnieje), 7) konsultowanie prac z zakładem energetycznym jeśli będą one tego wymagały, 8) pielęgnację istniejących krzewów, 9) pielęgnację istniejących trawników polegającą na: wygrabieniu i zasileniu, koszeniu trawników wraz z grabieniem i wywozem powstałej biomasy (w miesiącach kwiecień-sierpień koszenie minimum raz w tygodniu wg. harmonogramu, w pozostałych miesiącach raz na dwa tygodnie) odchwaszczaniu, dosiewaniu trawy, uzupełnianiu ubytków ziemi oraz wygrabianiu liści wraz z ich wywozem i zagospodarowaniem powstałej biomasy. Nie należy pozostawiać skoszonej trawy oraz zgrabionych liści do dnia następnego. 10) Harmonogram koszenia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 11) dokonywanie nowych nasadzeń z materiału Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem przed zniszczeniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 12) utrzymanie i bieżąca konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Niepodległości, Nowej i Solidarności, Zwolińskiego, Tomaszowskiej polegająca na: malowaniu poszczególnych elementów placu zabaw z wcześniejszym poinformowaniem o dacie przystąpienia do prac, trzykrotna wymiana piasku w piaskownicach (na początku miesiąca kwietnia, czerwca, sierpnia lub w razie konieczności częściej z wcześniejszym poinformowaniem o dacie przystąpienia do prac celem potwierdzenia wymiany piasku i udokumentowania), malowanie elementów placów zabaw (farbami akrylowymi bezpiecznymi dla dzieci posiadającymi atesty), dosypywanie piasku w miejscach odsłoniętych elementów zabawowych w celu ich zabezpieczenia, naprawy większych elementów zabawowych z materiałów wykonawcy (nie wlicza się w to drobnych napraw jak np. śrubka, taśma), 13) place zabaw należy kontrolować codziennie do godziny 8:00 oraz prowadzić książeczkę kontroli z zapisami nieprawidłowości, 14) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementu zabawowego należy natychmiast je oznakować a jeśli istnieje taka możliwość zdemontować (poprzedzić dokumentacją fotograficzną) i niezwłocznie przekazać informację do Urzędu Miasta, 15) w przypadku stwierdzenia przez Inspekcję Sanitarną nieprawidłowości i nałożeniu na Burmistrza Miasta kary, ulega ona przesunięciu na Wykonawcę z tytułu niedopełnienia obowiązków umowy, 16) utrzymanie i bieżąca konserwacja ławek i trzepaków (malowanie farbą do 31 maja każdego roku), wymiana i naprawa desek z materiału Wykonawcy, 17) bieżące utrzymanie czystości i konserwacja wiat śmietnikowych wraz z ich białkowaniem i utrzymaniem czystości wokół wiat, 18) bieżące odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi z chodników, parkingów i dróg dojazdowych do budynków wielorodzinnych, śmietników i do trzepaków. Odśnieżanie w przypadku wystąpienia śniegu, w czasie i w sposób zapewniający bezpieczne i nie utrudnione poruszanie się pieszych wg potrzeb, Wykaz terenów objętych zamówieniem oraz harmonogram prac stanowi załącznik nr 1 do SIWZ będący integralną częścią niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną