„Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej ”

Gmina Skarżysko-Kamienna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Skarżysko-Kamienna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. 041 2520100 , fax. 041 2520200
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skarżysko-Kamienna
  Sikorskiego 18
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2520100, fax. 041 2520200
  REGON: 29100987000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2020 roku. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć zadań tj.: 1. Zadanie Nr 1: „Ukwiecanie terenu miasta“ 2. Zadanie Nr 2: „Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych” Koszenie poboczy i rowów. – Strefa I. 3. Zadanie Nr 3: „Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych – Strefa II“ 4. Zadanie Nr 4 : „Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych – Strefa III “ 5. Zadanie Nr 5: „Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych .Podcinka koron i wycinka drzew“ • Część 1. Zadanie 1. Ukwiecanie rabat ziemnych, gazonów, kwietynek i donic kwiatowych rozmieszczonych na terenie całego miasta poprzez nasadzenie kwiatów jednorocznych i ich utrzymanie przez cały okres obowiązywania zamówienia poprzez nawożenie, podlewanie, usuwanie chwastów i wykonywanie wszystkich koniecznych zabiegów mających na celu dobrą kondycję roślin i ich funkcję ozdobną. • Część 2. Zadanie 2. Utrzymanie zieleni pasa drogowego dróg gminnych - Koszenie poboczy i rowów. Strefa I. Dwukrotne mechaniczne wykonanie koszenia traw i chwastów w obrębie pasa drogowego dróg gminnych wraz z ręcznym obkaszaniem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaków, poręczy i innych urządzeń) oraz drzew znajdujących się po obu stronach drogi. • Część 3. Zadanie 3. Strefa II. Utrzymanie zieleni pasa drogowego dróg gminnych poprzez koszenie trawników z uprzątnięciem sianokosu – pięciokrotne dla terenów zieleni urządzonej i trzykrotne dla terenów zieleni nieurządzonej, oczyszczanie terenu pasa drogowego z samosiei i zakrzaczeń poprzez ich wycięcie, cięcie żywopłotów, grabienie liści i bieżące utrzymanie terenu objętego zadaniem przez cały okres zamówienia. , • Część 4. Zadanie 4. Strefa III. . Utrzymanie zieleni pasa drogowego dróg gminnych poprzez koszenie trawników z uprzątnięciem sianokosu – pięciokrotne dla terenów zieleni urządzonej i trzykrotne dla terenów zieleni nieurządzonej, oczyszczanie terenu pasa drogowego z samosiei i zakrzaczeń poprzez ich wycięcie, cięcie żywopłotów, grabienie liści i bieżące utrzymanie terenu objętego zadaniem przez cały okres zamówienia. • Część 5. Zadanie 5. Utrzymanie zieleni pasa drogowego dróg gminnych - Podcinka koron i wycinka drzew rosnących w pasie drogowym poprzez usunięcie z terenu (wycięcie) drzew zgodnie ze stosownymi decyzjami,, podcięcie koron drzew zasłaniających znaki drogowe i inne elementy bezpieczeństwa ruchu znajdujące się w pasie drogowym oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronie drzew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną