Utworzenie skweru rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 11-500 Giżycko, Wilkasy ul. Olsztyńska
 • Telefon/fax: tel. 874 282 295 , fax. 874 282 295
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach
  Wilkasy ul. Olsztyńska 54
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 282 295, fax. 874 282 295
  REGON: 79022084700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gokir.ugg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie skweru rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: utwardzenie nawierzchni placu, wykonanie ścieżki sensorycznej, chodnika oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej. Wystąpią roboty ziemne, głównie wykopy, roboty nawierzchniowe oraz obramowanie nawierzchni krawężnikami i obrzeżami. 1. Utworzenie placu, chodnika oraz ścieżki sensorycznej. Konstrukcja nawierzchni placu -podbudowa placu z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 20 cm, -wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej, gr. 8 cm. Konstrukcja nawierzchni chodnika: -podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 10 cm, -nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 10 cm. Konstrukcja nawierzchni ścieżki sensorycznej: -podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 10 cm, -nawierzchnia z brukowej kostki betonowej, gr. 10 cm. Nawierzchnia -nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm. KUBATURA roboty ziemne - wykopy - 205 m3, nawierzchnia placu - 1023 m2, nawierzchnia ścieżki - 40 m2, nawierzchnia placu - 32 m2, 2. Infrastruktura towarzysząca. 2.1 Demontaż starego ogrodzenia z siatki stalowej i podmurówki na długości 38 metrów; 2.2 Dostawa i montaż lamp solarnych -panel fotowoltaiczny o mocy 1x 200W 12V, -moc żarówki 16W DC 12V, -skuteczność świetlna LED: 90-00 lm/W, -akumulator 1x120AH 12V, -bateria żelowa NPG do instalacji solarnych, -słup ocynkowany wysokość 4m, -czas pracy 10h/dzień, -montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. 2.3 Dostawa i montaż wiaty na rowery -konstrukcja z profili stalowych z dachem poliwęglanowym komorowym przyciemnianym 5 mm, -wymiary dł. 4 m szer. 3m, wys. 2,40 m, -kolor żółty lub zielony. 2.4 Montaż wiaty ogrodowej - Wiata z drewna suszonego sosnowego, -wymiary 4m x 6 m, wysokości 2,40 m, wysokość do kalenicy ok 3m, -słupy nośne o gr. 13x13 cm, -pokrycie gontem blachodachówka kolor brąz lub grafit, -Kąt nachylenia połaci 40stopni, -słupy kotwione butami stalowymi ocynkowanymi z możliwością regulacji, -stoły drewniane 2szt. wykonane z drewna liściastego, szerokość blatu 75 cm, długość 2,2m, wysokość 80 cm, drewno suszone heblowane, -ławki drewniane 4 szt. szerokość 32 cm, długość 2,2 m z oparciem o wysokości 40cm. Zakres przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót (przy czym przedmiar robót stanowi element pomocniczy, poglądowy, wspomagający wycenę robót budowlanych).– załącznik nr. 8 do SIWZ oraz załączniku graficznym plan zagospodarowania terenu – załącznik nr. 9 do SIWZ. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do: − ustanowienia kierownika robót budowlanych, − wykonania wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających przed pyłem budowlanym – niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy, − utrzymanie terenu budowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, − organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), − utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dojazdów, terenu w rejonie prowadzonych robót, − uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót ,itp., − przekazania dla Zamawiającego elementów z rozbiórki/demontażu nadających się do ponownego wbudowania/użytku. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną