Wdrożenie witryny internetowej czaswlas.

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-124 Warszawa, Grójecka
 • Telefon/fax: tel. 22 18 55 353, , fax. 22 18 55 371
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
  Grójecka 127
  02-124 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 18 55 353, , fax. 22 18 55 371
  REGON: 00011577200025
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/cilp_warszawa/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wdrożenie witryny internetowej czaswlas.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie nowej, przeprojektowanej wizualne i zawierającej nowe treści, wersji istniejącej witryny czaswlas.pl, czyli portalu turystycznego przedstawiającego ofertę turystyczną i edukacyjną Lasów Państwowych, zgodnie z projektem funkcjonalno-graficznym Zamawiającego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) oraz systemem zarządzania parametrami obiektów turystycznych, a także uruchomienie jej na serwerze wykonawcy i utrzymanie oraz rozwój witryny przez 16 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną