Świadczenie na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych i mini routerów.

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-672 Warszawa, Domaniewska
 • Telefon/fax: tel. 22 3783100, 22 3783111 , fax. 22 2019725
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
  Domaniewska 39 a
  02-672 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3783100, 22 3783111, fax. 22 2019725
  REGON: 14168145600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cpe.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych i mini routerów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich przez okres 24 miesięcy usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych i mini routerów. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do SIWZ – projekt umowy. I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)zachowanie posiadanych przez Zamawiającego aktywnych 44 numerów telefonów i przeniesienie ich na koszt Wykonawcy do własnej sieci. 2)dostarczenie nowych telefonicznych kart SIM w ilości 10 sztuk i aktywowanie usług i świadczenie usług telefonii komórkowej- aktywacja kart i rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi równocześnie z chwilą przeniesienia do sieci Wykonawcy numerów wskazanych w pkt 1 i rozpoczęcia świadczenia usług wobec tych numerów 3)na zasadzie zamówienia opcjonalnego dostarczenie nowych telefonicznych kart SIM w maksymalnej ilości 10 sztuk, aktywowanie usług i świadczenie usług telefonii komórkowej zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy. Zasady usługi opcjonalnej opisano poniżej. 4) dostarczenie nowych kart SIM do usługi Internetu mobilnego w ilości 13 szt., aktywowania usług i świadczenie usług Internetu mobilnego dla tych kart SIM. Wraz z kartami Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy i przeniesienia na własność Zamawiającego 13 mini routerów wifi o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej. Wykonawca wskaże w ofercie ofertowany sprzęt. 5) na zasadzie zamówienia opcjonalnego dostarczenie nowych kart SIM do usługi Internetu mobilnego w maksymalnej ilości 20 szt., aktywowania usług i świadczenie usług Internetu mobilnego dla tych kart SIM, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy. Do każdej zamawianej w ramach opcji karty SIM Wykonawca dostarczy na własność Zamawiającego mini router wifi o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej. Dostawie będzie podlegać sprzęt wskazany w ofercie Wykonawcy. 6) Zamawiający wymaga przekazania do dyspozycji Zamawiającego dodatkowych min. 3 szt. nieaktywnych kart SIM. (standardSIM, micrSIM i nanoSIM) Karty będą aktywowane (np. w przypadku kradzieży, zniszczenia posiadanej karty SIM) następnego dnia roboczego, po zgłoszeniu telefonicznym lub drogą mailową na adres Wykonawcy podany w Umowie. 7) numery telefonów Zamawiającego pozostaną bez zmian i zostaną przeniesione do sieci Wykonawcy po wygaśnięciu umowy na świadczenie usług z dotychczasowym Operatorem. Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz wymienionych numerów; 8) dostawa kart SIM nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Dostawa kart w ramach opcji nastąpi w terminie 10 dni od dnia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę przynajmniej jednej osoby wykonującej usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych związanych z obsługą realizacji przedmiotu zamówienia, która będzie wskazana do kontaktów z Zamawiających w zakresie wsparcia realizacji umowy, tzw. Opiekuna umowy. Wykonawca wskaże ze swej strony osobę lub osoby – opiekuna/ów umowy najpóźniej w chwili zawarcia umowy. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoba/osoby, wykonujące usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych związanych z obsługą realizacji przedmiotu zamówienia tj. Opiekuna umowy była/y zatrudniona/e przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nich czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 1043, 1495.). Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy. Wykonawca w przedstawi Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa powyżej, ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy ww. osoby/osób Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu uaktualnionego wykazu osób, o którym mowa powyżej. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni od dnia dokonania przedmiotowej zmiany. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności wskazane w niniejszym ustępie. Na każdym etapie realizacji umowy Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do przedstawienia dokumentu (-ów) potwierdzającego (-ych) zatrudnienie osoby/osób, o których mowa powyżej. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przedstawić żądany (-e) dokument (-y), w każdym jednak przypadku nie później niż w terminie 3 dni roboczych od przesłania przez Zamawiającego wezwania. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osobę/osoby, której/ych dane osobowe ma on prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoba (-y), która (-e) takiej zgody nie wyrażą (-ją) nie może/mogą brać udziału w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby wykonującej opisane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) za każdą osobę zgłoszoną przez Wykonawcę jako opiekuna umowy, wobec której nie dopełniono wymogu, za cały okres naruszenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej ww. czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez PIP. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy. Warunki i zakres zamówienia opcjonalnego wskazano w Załączniku nr 1 do SIWZ. Realizacja usług i dostaw objętych zamówieniem opcjonalnym (prawo opcji) zależy od potrzeb Zamawiającego i nastąpi na zlecenie Zamawiającego. Wykonawcy na podstawie Umowy nie przysługuje roszczenie o zlecenie mu realizacji usług i dostaw objętych prawem opcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną