Świadczenie usług głównego analityka w zakresie rozwijania systemów informatycznych zarządzanych przez CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-190 Warszawa, Józefa Lewartowskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 536 65 31, , fax. 22 536 65 46
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralna Komisja Egzaminacyjna
  Józefa Lewartowskiego 6
  00-190 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 536 65 31, , fax. 22 536 65 46
  REGON: 01492522400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cke.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług głównego analityka w zakresie rozwijania systemów informatycznych zarządzanych przez CKE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w ramach pełnienia funkcji głównego analityka w zakresie rozwijania następujących systemów informatycznych zarządzanych i rozwijanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, m.in.: 1) System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie, dalej: system SIOEPKZ , 2) System Informatyczny Obsługi Banków Zadań SIOBZ 3) Systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej , dalej system e-oceniania, Usługa świadczona jest w wymiarze średnio 160 godzin miesięcznie ( 1 godzina = 60 minut), z zastrzeżeniem że liczba godzin usługi w danym miesiącu nie może być wyższa niż 180 godzin, a Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość świadczenia usługi w całym okresie trwania umowy. Zamawiający informuje, że w okresie trwania umowy, tj. 24 miesiące od dnia podpisania umowy, liczba godzin świadczenia usługi nie może przekroczyć 3840 godzin. Obszary działania Zamawiający wymaga w ramach realizacji usługi działań głównego analityka w zakresie rozwijania systemów informatycznych: - systemu SIOEPKZ - systemu SIOBZ - systemu e-oceniania Miejsce i sposób wykonywania usługi Zamawiający dopuszcza zdalne prowadzenie prac (z wyłączeniem prac, które zgodnie z polityką bezpieczeństwa lub charakterem swoich działań, muszą być przeprowadzone w miejscach instalacji serwerów), zgodnie z polityką bezpieczeństwa CKE i systemu SIOEPKZ oraz systemu e-oceniania. Wykonawca w trybie miesięcznym przedstawia sprawozdanie z przepracowanych godzin, które po akceptacji Zamawiającego stanowi załącznik do faktury. Sposób porozumiewania się z Wykonawcą Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem wskazanych adresów poczty elektronicznej i telefonów. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym niż 2 dni robocze od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o konieczności spotkania. Rozwiązywanie awarii W razie awarii uniemożliwiającej prawidłowe przeprowadzenie egzaminu, Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez CKE zmierzających do usunięcia awarii. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych: Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako Kod CPV: 72000000-5 usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną