Świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Jastarnia

Gmina Jastarnia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Jastarnia
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 84-140 Jastarnia, ul. Portowa
 • Telefon/fax: tel. 58 675 19 99; 675 19 30 , fax. 58 6752176
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jastarnia
  ul. Portowa 24
  84-140 Jastarnia, woj. pomorskie
  tel. 58 675 19 99; 675 19 30, fax. 58 6752176
  REGON: 19167548000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jastarnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Jastarnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług transportowych na rzecz Gminy Jastarnia przy użyciu własnego sprzętu Wykonawcy, w tym samochodu ciężarowego o ładowności min. 7,5 t posiadającego możliwość załadunku na pojazd kontenera o wymiarach 5,0 x 2,3 x 1,0 m (L x B x H) oraz samochodu dostawczego z nadwoziem skrzyniowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. Zadaniem Wykonawcy będzie transport miedzy innymi: nie pochodzących ze zbiórki od mieszkańców odpadów komunalnych o kodzie 200301, materiałów budowlanych, materiałów i sprzętu do wyposażenia kąpielisk, mas ziemnych, drewna i gałęzi, sprzętu przeciwpowodziowego. Transport będzie odbywał się na terenie Gminy Jastarnia oraz w miejsca wskazane przez Zamawiającego, jednak nie dalej niż na odległość 150 km od granic Gminy Jastarnia. Zadaniem Wykonawcy będzie również załadunek i rozładunek transportowanych wskazanych wyżej materiałów i sprzętu. Zadania wykonywane będą na podstawie zgłoszeń telefonicznych uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wynagrodzenie przysługiwać będzie od momentu przybycia środka transportu na miejsce wskazane w zleceniu do chwili zakończenia zlecenia. Zgłoszenia telefoniczne dotyczyć mogą transportu odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz wsparcia pracowników gminy podczas prowadzenia akcji przeciwpowodziowych likwidacji innych zagrożeń miejscowych. Wykonawca realizować będzie również zlecenia pochodzące z jednostek podległych Zamawiającemu: Urzędu Miejskiego w Jastarni, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni, Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Jastarni, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni, Miejskiego Zarządu Portu w Jastarni , Szkoły Podstawowej w Jastarni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60181000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną