ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego
 • Telefon/fax: tel. 81 740 86 14 , fax. 81 740 39 34
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 740 86 14, fax. 81 740 39 34
  REGON: 43099240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janbozy.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania szpitalnego systemu informatycznego. Zakres zamówienia obejmuje: - objęcie nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego AMMS/InfoMedica. - bieżące serwisowanie oprogramowania aplikacyjnego AMMS/InfoMedica. 3.2.Szczegółowe wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia i jego zakres zawiera Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ, określający wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. 3.3. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 4.1. Świadczenie usług utrzymania szpitalnego systemu informatycznego, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. 4.2. Okres utrzymania stałości cen min. 12 miesięcy. Oferowany okres utrzymania stałości cen w pkt. 4.2.SIWZ, stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 10 oraz ppkt. 17.2.2, niniejszej SIWZ. 4.3. Warunki realizacji zamówienia: 4.3.1. Zamawiający nie wymaga aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający wymaga wykazania w ofercie Wykonawcy części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 4.4. Warunki płatności: 4.4.1. Forma i termin płatności: przelew, 30 dni. 4.4.2. Zamawiający nie dopuszcza formy przedpłat. 4.4.3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72250000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną