Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski
 • Telefon/fax: tel. 22 277 35 00, , fax. 22 277 35 67
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  ul. Trakt Lubelski 353
  04-667 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 277 35 00, , fax. 22 277 35 67
  REGON: 010836340
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zgn-wawer.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przewiduje się maksymalną liczbę wywozów nieczystości stałych kontenerami Kp-5- 17 i Kp-7 – 215 szt. w okresie obowiązywania umowy. Szczegółowy zakres wywozów odpadów i kody odpadów zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Wywóz odpadów stałych kontenerami następować będzie w miarę potrzeb Zamawiającego na telefoniczne zgłoszenie, potwierdzone e-mailem lub faxem, przez osobę upoważniona przez Zamawiającego, a następnie odbiór kontenerów w uzgodnionym z zamawiającym terminie. Maksymalny czas na podstawienie kontenera w miejsce wskazane przez Zamawiającego – następny dzień po dniu zlecenia, do godz. 7;30, w wyjątkowych sytuacjach w soboty do godziny 12;00. Prognozowane ilości wywozów nieczystości stałych mają charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do wywozu podanej ilości kontenerów. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie wykorzystania pełnej liczby wywozów kontenerów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną