Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1820W ul. Kordeckiego przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Chotomowie gm. Jabłonna, w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej oraz doświetleniem przedmiotowego przejścia dla pieszych

Powiat Legionowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Legionowski
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-119 Legionowo, ul. gen. Władysława Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. 227 840 872 , fax. 227 742 551
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Legionowski
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
  05-119 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 227 840 872, fax. 227 742 551
  REGON: 13269858000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1820W ul. Kordeckiego przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Chotomowie gm. Jabłonna, w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej oraz doświetleniem przedmiotowego przejścia dla pieszych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1820W ul. Kordeckiego przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Chotomowie gm. Jabłonna, w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej oraz doświetleniem przedmiotowego przejścia dla pieszych. 2. Zakres prac projektowych obejmuje: 1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: map do celów opiniodawczych lub w razie konieczności aktualnych map do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, decyzji, uzgodnienia ZUD, itp., 2) opracowanie koncepcji dotyczącej przebudowy przejścia dla pieszych w drodze powiatowej. Opracowaną koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Koncepcja zostanie zaopiniowana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia jej przez Wykonawcę. W koncepcji należy przedstawić linie graniczne zakresu opracowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, załączając szacunkowe koszty przebudowy przejścia dla pieszych, oraz usunięcia ewentualnych kolizji, 3) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego przebudowy przejścia dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, w ilości 5 egzemplarzy, 4) należy uwzględnić założenia projektowe: a) kategoria drogi powiatowej, b) klasa drogi zbiorcza „Z”, c) wyniesienie istniejącego przejścia dla pieszych (długość ok. 14m), d) budowa nowego chodnika na skrzyżowaniu o pow. ok. 30 m2, e) przebudowa ok. 60 m2 chodnika (wymiana kostki brukowej i krawężników na nowe), f) umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. ok. 20 mb balustrad dla pieszych, g) oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej, h) doświetlenie przejścia dla pieszych. 5) przedmiar robót dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, w ilości 2 egzemplarze, 6) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, w ilości 2 egzemplarze, 7) kosztorys inwestorski dotyczący przebudowy przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, w ilości 2 egzemplarze, 8) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dotyczącego przebudowy przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, w ilości 4 egzemplarzy, 9) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dotyczącą przebudowy przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, w ilości 4 egzemplarzy, 10) uzyskanie warunków technicznych od Zakładu Energetycznego w Legionowie ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo lub odpowiedniego urzędu gminy/miasta, dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, 11) w razie konieczności przygotowanie materiałów i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 12) zgłoszenie robót budowlanych do organu architektoniczno-budowlanego w Starostwie Powiatowym w Legionowie na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, 3. Dokumentację, o której mowa powyżej należy opracować również w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji edytowanej wektorowej np. w formacie dwg lub ath na płycie CD. 4. Dokumentacja posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, powinna być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 6. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy Wykonawca sporządzając dokumentację projektową będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany: wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 7. Ze względu na zamiar publicznego ujawniania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do wykonanej dokumentacji projektowej, oświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia o wyrażeniu zgody na publiczne ujawnienie danych w tym danych osobowych zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonana dokumentacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, Wykonawca zobowiązany jest ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego typu. 8. W razie zachodzących potrzeb Wykonawca zobowiązuje się do odbycia trzech wizyt na budowie w trakcie realizacji przedmiotowego zadania inwestorskiego w zakresie sprawowania nadzoru. 9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z art. 39 ust. 6 lub 6 c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z póź. zm.). 10. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i okres rękojmi wynosi 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną