Wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu – Kancelaria Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego
 • Telefon/fax: tel. 71 7769407, , fax. 71 7769122
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
  50-411 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7769407, , fax. 71 7769122
  REGON: 02141927000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bou.umwd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu – Kancelaria Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu - Kancelaria Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Pełny wykaz mebli oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ (wskazane w załączniku dokumenty należy dostarczyć przy dostawie mebli). Miejscem dostarczenia, montażu oraz odbioru przedmiotu zamówienia jest: Kancelaria Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1. Wymagany okres gwarancji na meble wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną