Wykonanie kompleksowej renowacji unikatowego samolotu MiG-19PM oraz śmigłowców SM-1 i SP-GIL ze zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-969 Kraków, Al. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 126 428 700 , fax. 126 428 700
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
  Al. Jana Pawła II 39
  30-969 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 428 700, fax. 126 428 700
  REGON: 12668100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumlotnictwa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowej renowacji unikatowego samolotu MiG-19PM oraz śmigłowców SM-1 i SP-GIL ze zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej renowacji muzealiów Muzeum Lotnictwa Polskiego samolotu MiG-19PM (nr inw. 261) oraz śmigłowców SM-1 (nr. inw. 236 ) oraz SP-GIL (nr inw. 152) zgodnie z specyfikacją prac wskazaną w programach konserwatorskich stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. Zamówienie podzielono na trzy części odpowiadające poszczególnym obiektom: Część I - Wykonanie renowacji samolotu MiG-19PM (nr inw.: 261); Część II - Wykonanie renowacji śmigłowca SM-1 (nr inw.: 236 ); Część III – Wykonanie renowacji śmigłowca SP-GIL (nr inw.: 152). Zamówienie obejmuje swoim zakresem: a) prace konserwatorskie; b) wykonanie dokumentacji fotograficznej poprzedzającej rozpoczęcie prac konserwatorskich; c) dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia, d) wykonanie i przekazanie dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej (2 egzemplarze) i formie elektronicznej (1 egzemplarz na płycie CD/DVD, pendrive), e) przeniesienia praw autorskich do ww. dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Zamawiającego, w tym promocji, tj. w zakresie szczegółowo opisanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, f) stały nadzór konserwatorski. Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy, liczone od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50211100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną