Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Złota
 • Telefon/fax: tel. 62 59 85 200 , fax. 62 59 85 201
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
  ul. Złota 43
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 59 85 200, fax. 62 59 85 201
  REGON: 25102624900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzdik.kalisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z zapisami pkt. 4.1 SIWZ: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu”. 4.1.1. Opis przedmiotu zamówienia: 1/ wyrównanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z destruktu przed wykonaniem powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, 2/ oczyszczenie nawierzchni przed oraz zebranie nadmiaru kruszywa po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, 3/ wykonanie remontu nawierzchni grysem otoczonym emulsją pod ciśnieniem – przy użyciu remontera typu Patcher na ulicach w obrębie administracyjnym m. Kalisza. 4/ wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu frakcji 2/5mm – wbudowanego przy zastosowaniu kombajnu na ulicach zgodnie z załączonym wykazem, 5/ przewidywany zakres powierzchniowego utrwalenia: ok. 32.858,52 m2, 6/ przewidywany zakres prac Patchera: ok. 206 Mg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną