Wykonanie prac remontowo–konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Sandomierska
 • Telefon/fax: tel. 015 8448556 , fax. 015 8448557
 • Data zamieszczenia: 2019-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
  Sandomierska 1
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 015 8448556, fax. 015 8448557
  REGON: 83041400600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Muzeum Regionalne - Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowo–konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne (IV etap prac modernizacyjnych), zgodnie z następującym zakresem: 1) Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych od wewnątrz (sale wystawiennicze, pomieszczenia biurowe) 2) Wykonanie instalacji alarmowych, demontaż i montaż urządzeń alarmowych niskoprądowych, instalacja, konfiguracja 3) Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach wystawienniczych i biurowych 4) Montaż sztukaterii ściennej w pomieszczeniach wystawienniczych 5) Wymiana warstw pod-posadzkowych, demontaż i ponowny montaż parkietu w pomieszczeniach biurowych oraz ułożenie parkietu w części pomieszczenia magazynowego (materiał od Inwestora). Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z przyjętymi normami i sztuką budowlaną, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami BHP i sztuką budowlaną. Szczegółowy zakres robót określa: a) Dokumentacja projektowa (rysunki z zaznaczonym zakresem wraz z opisem) b) STWiOR, c) Przedmiar robót (dokument pomocniczy). Dokumenty wymienione powyżej staną się integralną częścią SIWZ oraz umowy. Dodatkowo w celu ułatwienia sporządzenia oferty Zamawiający dołącza przedmiar robót, który ma charakter wyłącznie pomocniczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną