Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków

Gmina Jastków ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Jastków
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa
 • Telefon/fax: tel. 815 020 143 , fax. 815 020 144
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jastków
  Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3
  21-002 Jastków, woj. lubelskie
  tel. 815 020 143, fax. 815 020 144
  REGON: 53523800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontami dróg gminnych na terenie i będących własnością Gminy Jasków. Zakres rodzajów poszczególnych remontów: Zadanie 1. W zakres remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej (w ilości 1000 m2) wchodzą w szczególności: - oznakowanie oraz zabezpieczenie robót - frezowanie nawierzchni w miejscach ubytków na głębokość – średnio 4 cm, - oczyszczenie uszkodzonych miejsc wraz z usunięciem oraz transportem urobku samochodem ciężarowym na odległość do 5 km, - skropienie oczyszczonego podłoża oraz krawędzi ubytku upłynnionym asfaltem, - uzupełnienie ubytków warstwą mieszanki asfaltowej na gorąco AC 8S do 5 cm po zagęszczeniu. Zadanie 2. W zakres remontu cząstkowego nawierzchni z destruktu asfaltowego polegającego na ręcznym wbudowaniu masy mineralno-asfaltowej w ilości 30 Mg wchodzą w szczególności: - oznakowanie i zabezpieczenie robót - oczyszczenie oraz odpylenie uszkodzonych miejsc, - skropienie ubytku upłynnionym asfaltem, - uzupełnienie i zagęszczenie ubytków masą mineralno-asfaltową na gorąco AC 8S. Zadanie 3. W zakres likwidacji przełomów dróg o nawierzchni asfaltowej (w ilości 100 m2) wchodzą w szczególności: - oznakowanie i zabezpieczenie robót - mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (głębokość cięcia 4 cm) oraz w podbudowie z betonu (śr. głębokość cięcia 10 cm), - mechaniczna rozbiórka nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy betonowej o łącznej średniej grubości 15 cm, - wykonanie wykopu średniej głębokości 25 cm; - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 5 MPa i grubości 15 cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki dolomitowej o uziarnieniu 0-31,5 mm o grubości 15 cm; - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco AC 8S, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm. Zadanie 4. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 105999L (działka Nr ewid. 88) w miejscowości Dębówka polegający na mechanicznym wykonaniu nakładki asfaltowej na łącznej długości 60mb (240,00 m2 w czerech odcinkach) w następującym zakresie: - oznakowanie i zabezpieczenie robót, - frezowanie w nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (na głębokości 4 cm) w ilości 32,00 m2 (wykonanie wcinki), - oczyszczenie nawierzchni asfaltowej, w ilości 240,00 m2, - skropienie nawierzchni asfaltem (0,3l/m2), - mechaniczne wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco AC 11S, średnia grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 7 cm, - uzupełnienie poboczy gruntowych w ilości 60,00 m2 (grunt pozyskany we własnym zakresie przez Wykonawcę) Wykonawca we własnym zakresie wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonej w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości w poszczególnych zadaniach z zastrzeżeniem, że suma całkowita wartości zamówienia nie zostanie przekroczona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną