Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji przeciwpożarowej (cz. I) i modernizacją oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego (cz. II) w budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-109 Kraków, Straszewskiego
 • Telefon/fax: tel. 12 422 81 96 , fax. 12 422 02 09
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
  Straszewskiego 21-22
  31-109 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 81 96, fax. 12 422 02 09
  REGON: 00027584300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ast.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji przeciwpożarowej (cz. I) i modernizacją oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego (cz. II) w budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji przeciwpożarowej (cz. I) i modernizacją oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego (cz. II) w budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie, w celu dostosowania obiektu do wymagań postanowienia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z dnia 10.08.2012 r. i poprawy bezpieczeństwa przebywania w obiekcie. Istniejące instalacje wykonano w latach 1992-94 i wymagają one wymiany zgodnie z opracowaną dokumentacją uwzględniającą aktualnie obowiązujące przepisy. Dokumentacja uwzględnia Ekspertyzę Techniczną i Postanowienie Wojewódzkiego Małopolskiego Komendanta Straży Pożarnej. Miejsce wykonania robót budowlanych: budynek Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Część I: wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji przeciwpożarowej W dokumentacji uwzględniono, oprócz modernizacji istniejącej instalacji przeciwpożarowej, m.in. pomieszczenia administracyjne, gdzie nie istnieje instalacja p.poż., przewidziano m.in. zamontowanie czujek w przestrzeni międzystropowej wraz z drzwiczkami rewizyjnymi montowanymi w stropie podwieszonym wykonanym z płyt kartonowo-gipsowych oraz montaż sygnalizatorów akustycznych głosowych. Istniejąca instalacja p.poż, która podlega modernizacji, podłączona jest do starej centrali przeciwpożarowej znajdującej się w otwartym pomieszczeniu portierni. Całość instalacji w ramach modernizacji zostanie podłączona do centrali Polon 4900, do której aktualnie podłączone są m.in. klapy i rolety przeciwpożarowe. Centrala Polon 4900 została przeniesiona do nowego, wydzielonego pomieszczenia i zintegrowana ze starą centralą, przeznaczona do likwidacji. Centrala ta zostanie wykorzystana do obsługi całego modernizowanego systemu przeciwpożarowego. Część II: wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego nie była modernizowana od 1993 roku. Istniejące źródła światła nie posiadają aktualnych atestów i nie spełniają wymaganego natężenia oświetlenia. Dokumentacja projektowa dostosowuje wielkości natężenia do opracowanej i zatwierdzonej Ekspertyzy. Wynosi ona 5 Lx w miejscach szafek hydrantowych, przycisków ROP, 2 Lx w linii środkowej drogi ewakuacyjnej i 1 Lx na centralnym pasie drogi obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi. Bruzdy wykonane po przeprowadzonych instalacjach muszą zostać zagipsowane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (w skrócie: STWiOR) i przedmiary, stanowiące załączniki B i C do SIWZ, będące jej integralną częścią: B – dokumentacja dla części I zamówienia - 1 plik w formacie zip, zawierający w szczególności projekt budowlany i wykonawczy z opisem i rysunkami, przedmiary, STWiOR, C – dokumentacja dla części II zamówienia - 1 plik w formacie zip, zawierający w szczególności projekt budowlany i wykonawczy z opisem i rysunkami, przedmiary, STWiOR. Z Zamawiający posiada pozwolenie na budowę i pozwolenie konserwatorskie na wykonanie robót budowlanych. UWAGA: Zakres robót w ramach realizacji nin. zamówienia obejmuje wyłącznie wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru oraz modernizacją oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego. Z zamówienia wyłączona jest objęta dokumentacją projektową część zadania, którą już wykonano, dotyczy to: podcieni, sali teatralnej – Sceny im. St. Wyspiańskiego, przeniesienia centrali sygnalizacji pożaru do nowego pomieszczenia. W zakres zamówienia nie wchodzi również wykonanie prac związanych z zabudową amfiteatru i przebudową foyer na parterze. Projekt budowlany został zamieszczony w całości i dotyczy całego zakresu robót, częściowo już wykonanych lub pozostających do wykonania w przyszłości. Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca z uwagi na fakt, że roboty objęte przedmiotem zamówienia realizowane będą w czynnym obiekcie dydaktyczno-administracyjnym, zobowiązany jest do stosownego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. Ponadto wykonywanie wszelkich robót, a w szczególności uciążliwych i głośnych, należy ustalić z Zamawiającym, ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że roboty te mogą być wykonywane w takim czasie, aby nie utrudniać funkcjonowania czynnego obiektu dydaktycznego. Wykonawca zobowiązany będzie także do ustalenia z Zamawiającym szczegółowej organizacji wykonania zamówienia oraz zabezpieczenia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych podczas wykonywania robót w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie budynku. W trakcie prac należy szczególną uwagę zwracać na zabezpieczenie pomieszczeń i ich wyposażenia przed zabrudzeniem, zakurzeniem bądź zniszczeniem. Na terenie Uczelni podczas wykonywania robót należy przestrzegać regulacji i zasad dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego, wynikających z obowiązujących wytycznych, rozporządzeń i zarządzeń wewnętrznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną