Wykonanie usług remontowych na terenie siedziby RZGW w Szczecinie polegających na modernizacji pomieszczeń na II piętrze oraz modernizacji parkingu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-848 Warszawa, Żelazna
 • Telefon/fax: tel. 914 411 200, , fax. 914 411 300
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  Żelazna 59A
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 914 411 200, , fax. 914 411 300
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szczecin.wody.gov.pl /
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług remontowych na terenie siedziby RZGW w Szczecinie polegających na modernizacji pomieszczeń na II piętrze oraz modernizacji parkingu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług remontowych polegających na przebudowie czterech pomieszczeń znajdujących się na II piętrze siedziby RZGW w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13a w Szczecinie oraz Modernizacja nowych miejsc parkingowych wraz z przesadzeniem roślinności znajdującej się na terenach zielonych RZGW w Szczecinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7 do SIWZ . Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. 1) wykonanie dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej „PFU”), niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót budowlanych; 2) uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń, w sytuacji, gdy konieczność ich uzyskania wynika z obowiązujących przepisów prawa, 3) wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, zgodnie z zapisami Umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 4) wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującym prawem, 5) złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót i jeśli to konieczne złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, o ile będzie to wymagane przepisami prawa,, 6) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami objętymi Przedmiotem Umowy, o ile jest to wymagane przepisami prawa – opcjonalny przedmiot umowy. 3. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji, odpowiednio dla każdej części zamówienia. 1 Realizacja prawa opcji polegać będzie na pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami objętymi Przedmiotem zamówienia (odpowiednio dla części). 2 Prawo opcji dla ww. okoliczności, realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. 3 Cena usług świadczonych w ramach opcji zostanie określona w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), odpowiednio dla części zamówienia. 4 Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy będzie to wymagane przepisami prawa dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 5 Usługi świadczone w ramach prawa opcji muszą być świadczone zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku Nr 7 do SIWZ „Opisie przedmiotu zamówienia”. Do świadczenia usługi w ramach prawa opcji zastosowanie mają postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia, warunki świadczenia usługi oraz kar umownych określone we wzorze umowy. .6 Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości. 7. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał. 8. Oświadczenie, o którym mowa powyżej będzie zawierało żądanie wykonania przez Wykonawcę opcjonalnego przedmiotu zamówienia polegającego na sprawowaniu nadzoru autorskiego nad zaprojektowanymi robotami budowlanymi, za wynagrodzeniem zaoferowanym w Ofercie. 9. Powyższe oświadczenie Zamawiający złoży Wykonawcy w terminie do przewidzianym na końcowy odbiór dokumentacji projektowej, , o którym mowa w § 8 ust. 6 wzoru Umowy – załącznik nr 6 do SIWZ odpowiednio dla każdej części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną