Wywóz nieczystości stałych i płynnych z jednostek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 24-200 Bełżyce, Przemysłowa
 • Telefon/fax: tel. 81 516 11 37, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
  Przemysłowa 44
  24-200 Bełżyce, woj. lubelskie
  tel. 81 516 11 37, , fax. -
  REGON: 43271072100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz1belzyce.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zdrowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz nieczystości stałych i płynnych z jednostek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych oraz udrażnianie kanalizacji z terenu nieruchomości na której zlokalizowane są obiekty Zamawiającego oraz zapewnienie kontenerów lub pojemników o pojemnościach i typach określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do mniejszej SIWZ w okresie 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną