Wywóz nieczystości stałych z terenu WFDiF.

Wytwórnia Filmów Dokumnetalnych i Fabularnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wytwórnia Filmów Dokumnetalnych i Fabularnych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-724 Warszawa, Chełmska
 • Telefon/fax: tel. 225593398, 225593398
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wytwórnia Filmów Dokumnetalnych i Fabularnych
  Chełmska 21
  00-724 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225593398, 225593398
  REGON: 384561270
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfdif.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz nieczystości stałych z terenu WFDiF.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu nieczystości stałych-odpadów komunalnych zmieszanych z posesji mieszczących się na terenie Warszawy należących do Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną