Zadanie zgodnie z projektem pn.: „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej”

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, Dietla
 • Telefon/fax: tel. 182 677 469, , fax. 182 677 469
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.
  Dietla 5
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 182 677 469, , fax. 182 677 469
  REGON: 29795100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scru.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie zgodnie z projektem pn.: „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie wg modernistycznego założenia parkowego wokół budynku ŚCRU, w taki sposób, aby podkreślić jego surrealistyczną formę parku oraz wzbogacić przestrzeń parkową o nowe urządzenia ważne z punktu widzenia dwóch najważniejszych grup kuracjuszy tj. dzieci (strefy rekreacji) oraz dorosłych (nowe urządzenia do inhalacji solankowych, aromaterapii, helioterapii, kinezyterapii), a także nowe elementy promujące przyrodę i architekturę małopolskich uzdrowisk (kuracje wpisujące się w mapy potrzeb zdrowotnych Województwa Małopolskiego). 2. Niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej” o numerze RPMP.06.03.02-12-0153/18 z dnia 06.05.2019 r., dokumenty programowe RPO WM 2014-2020, dokumenty dotyczące kwalifikowalności kosztów oraz inne wytyczne związane z wdrażaniem projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, tj. niżej wymienionych załącznikach do specyfikacji: A Dokumentacji projektowej. B Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. C Przedmiarze robót. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace niezbędne dla uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie - wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą - i prawidłowego funkcjonowania wszystkich wykonanych obiektów, urządzeń i instalacji. Przedmiary robót służyć będą wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy roszczenia wykonawcy, z tytułu informacji w nim zawartych.Jeżeli w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, bądź wyposażenia lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 – 30b Ustawy, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, bądź wyposażenia lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: - spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych, - przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie, Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicznych materiałów oraz kosztorys porównawczy w oparciu o kryteria podane przez zamawiającego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, - uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestora. Wykonawca, który powołuje się w swojej ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, bądź wyposażenie i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wszelkie wątpliwości lub stwierdzone rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem faktycznym można zgłaszać zamawiającemu w trybie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadach określonych w ustawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną