Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku i Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa
 • Telefon/fax: tel. 085 6510229, 6510337 , fax. 085 6510229, 6510337
 • Data zamieszczenia: 2019-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
  ul. Zwycięstwa 26A
  15-959 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 6510229, 6510337, fax. 085 6510229, 6510337
  REGON: 00009373400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bialystok.wiw.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku i Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A i Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A/1, zgodnie z dokumentacją techniczną obejmującą projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w następujących branżach: a) branży budowlanej obejmującej wykonanie utwardzenia terenu oraz docieplenia ściany szczytowej budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A; b) branży sanitarnej obejmującej wymianę sieci cieplnej doziemnej i wykonanie kanalizacji deszczowej; c) branży elektrycznej obejmującej wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną