ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW W GMINIE DĘBE WIELKIE W OKRESIE OD DNIA 04.01.2021 ROKU DO DNIA 31.12.2021 ROKU

Gmina Dębe Wielkie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-311 Dębe Wielkie, ul. Strażacka
 • Telefon/fax: tel. 257 564 700 , fax. 257 564 734
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębe Wielkie
  ul. Strażacka 3
  05-311 Dębe Wielkie, woj. mazowieckie
  tel. 257 564 700, fax. 257 564 734
  REGON: 71158264100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debewielkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW W GMINIE DĘBE WIELKIE W OKRESIE OD DNIA 04.01.2021 ROKU DO DNIA 31.12.2021 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż biletów miesięcznych szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie na podstawie art. 5a. Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 295). Zakup biletów obejmuje linie lub ich odcinki w granicach administracyjnych Gminy Dębe Wielkie. Liczba uczniów objętych zakupem biletów wynosi: - 196 w czasie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zgodnie z tabelą I, II, III i IV. Przy czym Zamawiający zastrzega, że liczba ta może ulec zmianie ze względu na możliwość wcześniejszego zakończenia modernizacji Szkoły Podstawowej w Górkach – planowany termin zakończenia to 31.12.2021 r.. Wtedy zastosowanie mają tabela II, III, IV i V. Zamawiający zastrzega, że podane liczby są to wielkości prognozowane i mogą być zmienione w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że obniżenie liczby uczniów objętych dowożeniem łącznie do 20 uczniów (w okresie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.), nie skutkuje roszczeniem Wykonawcy o rekompensatę tj. zmianę cen za bilety miesięczne. Wykonawca będzie mógł wystąpić o rekompensatę w przypadku, gdy liczba uczniów objętych dowożeniem obniży się powyżej 20 uczniów. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie rekompensata tylko za liczbę uczniów stanowiących nadwyżkę powyżej 20 uczniów (np. przy obniżeniu ilości uczniów o 21, rekompensata za bilety przysługiwać będzie za 1 ucznia). Roszczenie Wykonawcy nie może dotyczyć liczby 53 uczniów, kiedy po skończonej modernizacji Szkoły Podstawowej w Górkach nie będzie konieczności ich dowożenia do Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim. Wtedy obniżenie liczby uczniów będzie liczone od liczby 143 uczniów. Zakupu biletów na poszczególne miesiące dokonują szkoły: 1. Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim; 2. Szkoła Podstawowa w Rudzie; 3. Szkoła Podstawowa w Cygance; 4. Szkoła Podstawowa w Górkach. Przy wykonywaniu usługi Wykonawca zapewni uczniom bezpieczne i higieniczne warunki. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niżej wymienione trasy obsługiwał taborem (autobusami): - w ilości odpowiadającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, - wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2001 r., - średnim wiekiem pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia nie więcej niż 15 lat. Zamówienie obejmować będzie następujące trasy: Trasa 1: Jędrzejnik - Celinów – Teresław - Ruda - Chrośla - Dębe Wielkie – wykonanie jednego kursu rannego oraz dwóch kursów popołudniowych. Trasa 2: Choszczówka Dębska/Rudzka - Kobierne – Dębe Wielkie – Ostrów Kania – Cięciwa - Kąty Goździejewskie I - Kąty Goździejewskie II - Walercin – Gorzanka – Poręby – Rysie – Cyganka – wykonanie jednego kursu rannego oraz dwóch kursów popołudniowych. Trasa 3: Dębe Wielkie ulica Polna od Rudy – ul. Południowa – ul. Porannej Rosy – ul. Sosnowa - ul. Armii Krajowej – ul. Nadrzeczna – Górki – Dębe Wielkie - wykonanie jednego kursu rannego oraz dwóch kursów popołudniowych. Trasa 4: Choszczówka Dębska – Choszczówka Stojecka – Choszczówka Rudzka – Kobierne – Dębe Wielkie –wykonanie jednego kursu rannego oraz dwóch kursów popołudniowych. W związku ze specyfiką pracy szkół, poszczególne liczby uczniów mogą się nieznacznie zmieniać w trakcie roku szkolnego. W ramach złożonej oferty Wykonawca może łączyć kursy wykazane w poszczególnych placówkach oświatowych, przy czym przy realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił najkrótszy możliwy czas dotarcia uczniów do szkół - maksymalnie 40 min., natomiast przybycie do szkół nie później niż o godzinie 7.55 przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca zobowiązuje się do przywozu dzieci do szkół nie wcześniej niż o godzinie 7.15. Zatrudnienie pracowników Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. czynności w zakresie kierowania pojazdami, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną