ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY BARCIANY

Gmina Barciany ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Barciany
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 11-410 Barciany, ul. Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 897 531 003 , fax. 897 531 311
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barciany
  ul. Szkolna 3
  11-410 Barciany, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 531 003, fax. 897 531 311
  REGON: 53277700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barciany.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY BARCIANY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie A : Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb własnych i jednostek organizacyjnych Gminy Barciany. Zamówienie dotyczy 101 punktów poboru energii – budynków, lokali administracyjnych, urządzeń komunalnych i oświetlenia ulicznego rozmieszczonych w granicach administracyjnych Gminy. Szczegółowe zestawienie punktów poboru wraz z danymi technicznymi zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zadanie B : Przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy energii dla punktów, dla których proces zmiany Sprzedawcy następuje po raz pierwszy, obejmujące dokonanie w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczasowych umów, które tego będą wymagać, oraz przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do podpisu wszelkich dokumentów służących przeprowadzeniu tych zmian, z wyłączeniem umów dystrybucyjnych, których wystawienie stanowi obowiązek OSD. Zadanie C : Przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy energii dla punktów, dla których proces zmiany Sprzedawcy następuje po raz kolejny, obejmujące przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do podpisu wszelkich dokumentów służących przeprowadzeniu tych zmian. Powyższy podział na zadania stanowi zestawienie powinności objętych zamówieniem i nie stanowi podziału zadania na części, co oznacza, że składający ofertę Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie wymienione zadania, do których się zobowiązuje, składając ofertę. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w pełnym okresie zamówienia (18 miesięcy) wynosi 1.400.000 kWh, w tym: - energia rozliczana całodobowo w grupie C11: 252.700 kWh - energia w strefie szczytowej dla grupy C12a: 185.080 kWh - energia w strefie pozaszczytowej dla grupy C12a: 539.420 kWh - energia w strefie dziennej dla grupy C12b: 5.460 kWh - energia w strefie nocnej dla grupy C12b: 9.660 kWh - energia rozliczana całodobowo w grupie C21: 407.680 kWh Razem 1.400.000 kWh Natomiast ujęta w podanej wyżej ilości łącznej wielkość zużycia energii dla obiektów, dla których jest ona przeznaczana na oświetlenie uliczne, wynosi w tym okresie : - energia rozliczana całodobowo w grupie C11: 22.634 kWh co stanowi 8,957 % wolumenu zamówienia dla tej taryfy, oraz - całość energii w strefie dziennej i nocnej dla grupy C12b. Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od zakładanych. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ przy założeniu, że łączny skutek wprowadzenia tych punktów nie spowoduje wzrostu wolumenu sprzedaży o ilość większą, niż 10% wielkości szacunkowej. Przyłączenie dodatkowych punktów poboru będzie możliwe wyłącznie w tych taryfach, dla których zostały zaproponowane stawki w przetargu. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tej samej stawki rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu, a końcem okresu umowy zawieranej dla takiego punktu będzie ostateczny termin zakończenia dostaw, określony w przetargu. Gdyby dla nowych punktów okazało się niemożliwe przyłączenie zgodnie z zaoferowanymi w przetargu taryfami, Zamawiający nie będzie wymagał objęcia ich zakresem rozszerzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną