„Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.”

Gmina Fabianki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Fabianki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-811 Fabianki, Fabianki
 • Telefon/fax: tel. 542 517 210, , fax. 542 517 229
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Fabianki
  Fabianki 4
  87-811 Fabianki, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 517 210, , fax. 542 517 229
  REGON: 91086684400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gm-fabianki.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętego niniejszą specyfikacją jest realizacja zadania dotyczącego zakupu wraz z dostawą 31 szt. komputerów przenośnych fabrycznie nowych wraz z oprogramowaniem Typ: Komputer przenośny z ekranem 15,6” Matryca: • rozdzielczość 1920x1080 (FHD) • antyrefleksyjna • podświetlenie LED • matryca TFT Procesor: Procesor uzyskujący wynik co najmniej 7148 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net (na dzień nie wcześniejszy niż 01.10.2020 r.) Pamięć RAM • min. 8GB z możliwością rozbudowy do 12GB, rodzaj pamięci DDR4, 2400MHz. Dysk twardy: • min. 240GB M.2 PCIe NVMe. Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk M.2 SSD oraz 2,5”. Zatoka 2,5” gotowa do dołożenia dysku twardego. Nie dopuszcza się dysków z pamięciami QLC. Karta graficzna: • Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej Multimedia: • Karta dźwiękowa -TAK • Kamera internetowa w ramce ekranu - TAK • Mikrofon – TAK • Wbudowane głośniki stereo min 2x1.5W • Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute). Łączność: • Bluetooth 5.0 • WLAN 802.11 a/b/g/n/ac • 10/100/1000 Ethernet RJ45 Bateria: • min. 2 ogniwa, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 300 minut. Czas pracy na baterii potwierdzony w teście MobileMark® 2014 (MobileMark 2014 Battery Life) – należy dostarczyć wyniki w formatach FDR (Full Disclosure Report ) i PDF programu MobileMark® 2014 lub kartę katalogową produktu potwierdzającą czas pracy na zasilaniu bateryjnym. Klawiatura: • układ US odporna na zalanie, klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym, znaki na klawiaturze kontrastowe i czytelne. • tabliczka dotykowa TouchPad z obsługą gestów wielopunktowych Zasilacz sieciowy Zewnętrzny, max. 65W Porty i złącza: • 3xUSB w tym min. 2xUSB 3.0, • złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, • 1xHDMI, • Czytnik kart multimedialnych (min SD/SDXC/MMC). • Dedykowany przycisk umożliwiający odtworzenie systemu z partycji recovery. Zarządzanie bezpieczeństwem: • Moduł TPM 2.0 Waga Waga urządzenia z baterią podstawową max 2,0 kg Gwarancja • min. 24 miesiące, • Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. System operacyjny 64-bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej system operacyjny zapewniający rejestrację konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest przyszłą konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Najnowsza dostępna wersja w roku 2020. Certyfikaty i standardy • Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) • Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) • Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Inne mysz przewodowa z dwoma przyciskami i rolką (scroll) z kablem min. 1,8 m zestaw słuchawkowy do laptopa obu uszny, nauszny, przewodowy z połączeniem USB, przycisk wyciszania fizyczny umieszczony na przewodzie lub na mikrofonie, mikrofon na pałąku torba mieszcząca zaoferowany model komputera przenośnego wraz z zasilaczem i akcesoriami Wsparcie techniczne producenta • możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, • możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji, • możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego, • naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Wymagania dodatkowe Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności parametrów oferowanego sprzętu z wymogami niniejszej SIWZ. W tym celu Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego dostarczą do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, próbkę oferowanego sprzętu. W odniesieniu do programowania mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi. Ocena złożonych próbek zostanie dokonana przez Komisję Przetargową na zasadzie spełnia / nie spełnia. Z badania każdej próbki zostanie sporządzony protokół. Pozytywna ocena próbki będzie oznaczała zgodność próbki (oferty) z treścią SIWZ. Niezgodność próbki z SIWZ chociażby w zakresie jednego parametru podlegającemu badaniu bądź nieprzedłożenie wymaganej próbki w sposób i terminie wymaganym przez Zamawiającego będzie oznaczało negatywny wynik oceny próbki i będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia próbek zostanie dostarczony wykonawcom wraz z wezwaniem do złożenia próbek. Pakiet biurowy: Pakiet biurowy (z przeznaczeniem dla każdego komputera) Microsoft Office Standard 2019 PL lub równoważny. Licencja edukacyjna (MOLP) dla 4 szkół nieograniczona czasowo. Klauzula społeczna: - na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - nie dotyczy Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Uwaga: Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Nazw materiałów, urządzeń lub producentów , które mogą pojawić się w siwz nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego. Służą one wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki . Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej siwz lub załącznikach do siwz nazwa, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, usługi, roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną