Zakup paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego, oraz płynów do spryskiwaczy dla potrzeb Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego, oraz płynów do spryskiwaczy dla potrzeb Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PKT 3) SIWZ: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup paliw silnikowych /tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego oraz płynów do spryskiwaczy (letnich i zimowych)/ do pojazdów służbowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy użyciu elektronicznych kart paliwowych, w sieci stacji paliwowych na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego. 2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09132000-3 benzyna; 09132100-4 benzyna bezołowiowa; 09134100-8 olej napędowy; 39831500-1 samochodowe środki czyszczące. 3. Informacje niezbędne wykonawcy do prawidłowego wywiązania się ze zobowiązania i właściwego oszacowania ceny oferty: 3.1 Informacje ogólne: 3.1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup poniżej wskazanego paliwa silnikowego i płynów do spryskiwaczy (letnich i zimowych) do pojazdów służbowych zamawiającego, wedle szacunków obejmujących okres 36 miesięcy, liczony od dnia udzielenia zamówienia tj. od dnia zawarcia umowy: a) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 i 98, w ilości szacunkowej łącznie po 15 000 litrów rocznie, tj. 45 000 litrów w czasie trwania umowy (zapotrzebowanie zgodnie z tabelą stanowiącą podstawę do sporządzenia kalkulacji cenowej oferty); b) oleju napędowego w ilości szacunkowej 30 000 litrów rocznie, tj. 90 000 litrów w czasie trwania umowy; c) płynów do spryskiwaczy letnich i zimowych w łącznej ilości 2 400 litrów (tj. poj. 4 litry – sztuka) w czasie trwania umowy. 3.1.2 Zakup wskazanych rodzajów paliw silnikowych i płynów odbywać się będzie bezgotówkowo, przy użyciu elektronicznych kart paliwowych, bez konieczności każdorazowego wystawiania faktury VAT dla danej transakcji; 3.1.3 Elektroniczne karty paliwowe: a) przyporządkowane będą do konkretnego pojazdu i jego numeru rejestracyjnego; b) uprawniać będą wyłącznie do zakupu stanowiących przedmiot zamówienia paliw silnikowych i płynów do spryskiwaczy; c) uprawniać będą do dokonywania zakupów paliw silnikowych lub płynów do spryskiwaczy, w sieci stacji paliwowych wyłonionego w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcy, rozmieszczonych na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego; d) obligatoryjnie muszą być zabezpieczone kodem PIN; e) wystawiane będą zamawiającemu odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem wykonawcy; f) w razie utraty, kradzieży lub zniszczenia którejkolwiek z kart zamawiający niezwłocznie powiadomi (pisemnie bądź telefonicznie) wykonawcę o zaistniałym fakcie, a wykonawca umożliwi zamawiającemu za pośrednictwem platformy internetowej dokonanie jej natychmiastowej blokady. Od momentu zgłoszenia utraty, kradzieży lub zniszczenia karty wykonawca nie może sprzedawać paliwa na jej podstawie. Wszystkie karty będą wystawiane w terminie 15 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zapotrzebowania. 3.1.4 Zakup paliw silnikowych i płynów realizowany będzie sukcesywnie, w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego. 4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zwiera wzór umowy załączonej do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną