Zakup równiarki gminnej

Urząd Miasta i Gminy Drobin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Drobin
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 09-210 Drobin, Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 24 2601441 w. 107, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Drobin
  Piłsudskiego 12
  09-210 Drobin, woj. mazowieckie
  tel. 24 2601441 w. 107, , fax. -
  REGON: 00054664400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drobin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup równiarki gminnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej na, której szczegółowy opis parametrów technicznych zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik Nr 1a do SIWZ. 2.2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) równiarka posiada wszelkie dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego, b) okres gwarancji udzielony przez Sprzedawcę na równiarkę 50 mth, c) koszt dostawy pokrywa Sprzedawca, d) równiarka zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin. 2.3. Dostawca w swojej ofercie musi wyraźnie określić nazwę, markę oraz typ i parametry techniczne oferowanego sprzętu oraz nazwę jego producenta. 2.4. Dostawca powinien także zamieścić aktualne fotografie oferowanego sprzętu minimum: z przodu, z tyłu, z lewej i prawej strony oraz fotografię silnika. 2.5. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą oraz przeszkoleniem jednego pracownika w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji równiarki. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia urządzenia i obejmować będzie zakres umożliwiający prawidłową eksploatację. 2.6. Dostarczona równiarka musi posiadać: a) świadectwo homologacji na terenie RP lub odpowiadający dokument dopuszczający do ruchu drogowego, b) instrukcję obsługi w języku polskim. 2.5. Z równiarką musi być dostarczona dokumentacja w języku polskim obejmująca: a) instrukcję w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej b) eksploatacji równiarki przez Zamawiającego, dokumenty potwierdzające, że równiarka posiada homologację (świadectwo homologacji) wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), c) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z równiarką wykaz punktów serwisowych na terenie kraju. 2.6. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, dopuszczenia do ruchu drogowego określonych w ustawie z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475) w zakresie jakim w/w przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia. 2.7. Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny równiarki na podstawie SIWZ i załączników do SIWZ. 2.8. Podane parametry techniczne przedmiotu zamówienia określają minimalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się stosowanie produktów innych niż wymienione w dokumentacji, pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 2.9. Zastosowane w dokumentacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały materiały nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj równiarki, w której znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca dostarcza na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Uwaga! Przedmiot zmówienia musi być zgodny z minimalnymi parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego (Załącznik Nr 1a do formularza ofertowego). Równiarka musi być przygotowana do uruchomienia i pracy. Ważne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt. Miejsce dostawy równiarki: Urząd Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43221000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną