Zakup usług oraz wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu FAMOC

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-909 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
  Żwirki i Wigury 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
  REGON: 14033854900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://czcsz.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usług oraz wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu FAMOC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług oraz wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu FAMOC. Opis oraz szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy). Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji. Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną