Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w sezonie 2020/2021

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 041 3830040 w. 19 , fax. 413 832 378
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
  ul. Sienkiewicza 25
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 041 3830040 w. 19, fax. 413 832 378
  REGON: 52394000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w sezonie 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przetargu obejmuje 4 zadania częściowe : I. zadanie częściowe nr 1 „Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych przy użyciu pługo piaskarki ” Przedmiot postępowania polega na świadczeniu usługi mającej celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu za pomocą pługo - piaskarki na drogach i ulicach wymienionych w załączniku nr 1A do SIWZ. Zimowe utrzymanie winno być przygotowywane wg standardu: - jezdnia odśnieżona na całej szerokości, - śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą (30% soli / 70% piasku) - odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej realizowane poprzez użycie sprzętu drogowego wskazanego w ofercie , tj. pługo – piaskarki (wraz z mieszanką), - wykonanie prac odśnieżania, zwalczania i likwidacji śliskości zimowej ulic i dróg będzie każdorazowo potwierdzane przez osoby nadzorujące. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie łączności za środkami transportu w relacji dysponent – środek transportu poprzez telefon komórkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania do zimowego utrzymania tylko części danego odcinka drogi zawartego w załączniku nr 1A do SIWZ . Wykonawca złoży ofertę za 1 km w/w usługi wraz z kosztem mieszanki. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn kilometrów wykonanej usługi oraz ceny jednostkowej za 1km podanej w ofercie. II. zadanie częściowe nr 2 „Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych przy użyciu ciągnika ” Przedmiot postępowania polega na świadczeniu usługi mającej celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu za pomocą ciągnika z napędem na 2 osie na drogach i ulicach wymienionych w załączniku nr 1B do SIWZ. Zimowe utrzymanie winno być przygotowywane wg standardu:  odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej realizowane poprzez użycie sprzętu drogowego wskazanego w ofercie  jezdnia odśnieżona na całej szerokości,  wykonanie prac odśnieżania, zwalczania i likwidacji śliskości zimowej ulic i dróg będzie każdorazowo potwierdzane przez osoby nadzorujące. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie łączności za środkami transportu w relacji dysponent – środek transportu poprzez telefon komórkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania do zimowego utrzymania tylko części danego odcinka drogi zawartego w załączniku nr 1B do SIWZ . Wykonawca złoży ofertę za 1 km w/w usługi. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn kilometrów wykonanej usługi oraz ceny jednostkowej za 1km podanej w ofercie. III. zadanie częściowe nr 3 „Zimowe utrzymanie odcinka drogi gminnej od Ronda nr 4 w m. Bukowska Wola, ul. Racławicka, Rynek, ul. Sienkiewicza do Ronda nr 1 przy użyciu pługo- piaskarki ” Przedmiot postępowania polega na świadczeniu usługi mającej celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu za pomocą pługo - piaskarki na odcinku drogi gminnej od Ronda nr 4 w m. Bukowska Wola, ul. Racławicka, Rynek, ul. Sienkiewicza do Ronda nr 1. Zimowe utrzymanie winno być przygotowywane wg standardu: - jezdnia odśnieżona na całej szerokości, - śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą (50% soli / 50% piasku) - odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej realizowane poprzez użycie sprzętu drogowego wskazanego w ofercie , tj. pługo – piaskarki (wraz z mieszanką), - wykonanie prac odśnieżania, zwalczania i likwidacji śliskości zimowej ulic i dróg będzie każdorazowo potwierdzane przez osoby nadzorujące. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie łączności za środkami transportu w relacji dysponent – środek transportu poprzez telefon komórkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania do zimowego utrzymania tylko części odcinka drogi. Wykonawca złoży ofertę za 1 km w/w usługi wraz z kosztem mieszanki. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn kilometrów wykonanej usługi oraz ceny jednostkowej za 1km podanej w ofercie. IV. zadanie częściowe nr 4 „Zimowe utrzymanie czystości i porządku na wszystkich ulicach, chodnikach i zieleńcach stanowiących własność Gminy Miechów, zlokalizowanych na os. Parkowym w Miechowie” Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa mająca na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu na wszystkich drogach i chodnikach na os. Parkowym w Miechowie w szczególności:  śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą (30% soli /70% piasku)- codziennie, na bieżąco  zbieranie liści z dróg, chodników i parkingów, grabienie trawników – na bieżąco  zamiatanie chodników, dróg dojazdowych, parkingów, krawężników – na bieżąco jednak nie rzadziej niż 3 razy w miesiącu  opróżnianie koszy ulicznych na śmieci oraz unieszkodliwianie wszystkich odpadów powstałych w związku z realizowanym zamówieniem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zleceniodawcę- na bieżąco  prace pielęgnacyjno- porządowe gminnych terenów zielonych na os. Parkowym , w tym karczowanie samosiewek drzew i krzewów – w miarę zaistniałych potrzeb. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie łączności za środkami transportu w relacji dysponent – środek transportu poprzez telefon komórkowy. Wykonawca złoży ofertę za 1 miesiąc świadczonej usługi. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Zamawiający zastrzega iż w przypadku składania ofert dla zadań częściowych nr 1 i nr 4 Wykonawca musi posiadać/ dysponować sprzętem dla każdego zadania osobnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną